Language of document :

Žaloba podaná 5. júna 2007 - Wiedmann/Parlament

(vec F-57/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Thomas Wiedmann (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 26. júna 2006, ktorým sa vymenúva žalobkyňa za úradníčku Európskych spoločenstiev v časti, v ktorej sa stanovuje jej zatriedenie do platovej triedy 6, do platového stupňa 1,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dôvody, ktoré sú veľmi podobné dôvodom uvedeným v rámci veci F-12/061.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 86, 8.4. 2006, s. 48.