Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 26 юни 2008 г. - Joseph/Комисия

(Дело F-54/07)1

(Публична служба - Договорно наети служители - Късно подадена жалба - Случайно събитие - Назначаване - Членове 3а, 3б и 85 от УРДС - Продължителност на договора - Решение на Комисията от 28 април 2004 г. относно максималния срок за обжалване от персонала в службите на Комисията, който не е безсрочно нает - Член 12 от ОРИ относно процедурите, уреждащи наемането на работа и заетостта на договорно наетите служители в Комисията - Равно третиране)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Anne Joseph (Дамаск, Сирия) (представители: N. Lhoëst и S. Fernandez Menendez, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: G. Berscheid и L. Lozano Palacios)

Предмет

Прекратяване на договора за наемане на работа на жалбоподателя в качеството на договорно нает служител, доколкото продължителността му е не 3 години, а 15 месеца, на основание, от една страна, на решението на Комисията от 28 април 2004 г. относно максималния срок за обжалване от персонала в службите на Комисията, който не е безсрочно нает и, от друга страна, на член 12 от Общите разпоредби за изпълнение относно процедурите, уреждащи наемането на работа и заетостта на договорно наетите служители в Комисията.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Всяка от страните следва да понесе направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 199, 25.8.2008 г., стр. 50.