Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 26 juni 2008 - Joseph / Commissie

(Zaak F-54/07)1

(Openbare dienst - Arbeidscontractanten - Te late instelling van beroep - Toeval - Aanwerving - Artikelen 3 bis, 3 ter en 85 RAP - Duur van overeenkomst - Besluit van Commissie van 28 april 2004 betreffende de maximumduur van gebruikmaking van niet-permanent personeel in de diensten van de Commissie - Artikel 12 van de algemene uitvoeringsbepalingen betreffende de procedures voor de aanwerving en de inzet van arbeidscontractanten bij de Commissie - Gelijke behandeling)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Anne Joseph (Damascus, Syrië) (vertegenwoordigers: N. Lhoëst en S. Fernandez Menendez, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: G. Berscheid en L. Lozano Palacios, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van verzoeksters aanwervingovereenkomst als arbeidscontractant, voor zover de duur ervan niet op 3 jaar, maar op 15 maanden is vastgesteld op basis van, enerzijds, het besluit van de Commissie van 28 april 2004 betreffende de maximumduur van gebruikmaking van niet-permanent personeel in de diensten van de Commissie en, anderzijds, artikel 12 van de algemene uitvoeringsbepalingen betreffende de procedures voor de aanwerving en de inzet van arbeidscontractanten bij de Commissie

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 199 van 25.08.2008, blz. 50.