Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 26. júna 2008 - Joseph/Komisia

(vec F-54/07)1

(Verejná služba - Zmluvní zamestnanci - Omeškanie - Nepredvídateľná okolnosť- Prijímanie - Články 3a, 3b a 85 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov (PZOZ) - Doba trvania zmluvy - Rozhodnutie Komisie z 28. apríla 2004 o maximálnej dobe zamestnávania dočasných zamestnancov v službách Komisie - Článok 12 Všeobecných vykonávacích ustanovení o postupoch prijímania do služobného pomeru a zamestnávania zmluvných zamestnancov v Komisii - Rovnosť zaobchádzania)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Anne Joseph (Damask, Sýria) (v zastúpení: N. Lhoëst a S. Fernandez Menendez, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: G. Berscheid a L. Lozano Palacios, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie pracovnej zmluvy žalobkyne, ktorá je zmluvnou zamestnankyňou, v časti, v ktorej doba trvania tejto zmluvy bola namiesto 3 rokov stanovená na 15 mesiacov, a to na základe jednak rozhodnutia Komisie z 28. apríla 2004 o maximálnej dobe zamestnávania dočasných zamestnancov v službách Komisie a jednak na základe článku 12 Všeobecných vykonávacích ustanovení o postupoch prijímania do služobného pomeru a zamestnávania zmluvných zamestnancov v Komisii

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 199, 25.8.2008, s. 50.