Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 24 grudnia 2007 r. - Iordanova przeciwko Komisji

(Sprawa F-53/07)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Ivanka Iordanova (Warna, Bułgaria) (przedstawiciele: G. Kerelov, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursu EPSO/AST/14/06 z dnia 3 kwietnia 2007 r. o odmowie dopuszczenia skarżącej do udziału w tym konkursie oraz żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursu EPSO/AST/14/06 z dnia 3 kwietnia 2007 r. o odmowie dopuszczenia skarżącej do udziału w tym konkursie;

Zobowiązanie pozwanej do zapłaty na rzecz skarżącej odszkodowania i zadośćuczynienia ustalonego na za zasadzie słuszności na kwotę 28 718 z tytułu poniesionej szkody i doznanej krzywdy wskutek niezgodnej z prawem decyzji komisji konkursowej, wraz z bieżącymi odsetkami licząc od dnia wniesienia skargi

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________