Language of document : ECLI:EU:F:2008:85

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2008. gada 26. jūnijā

Lieta F‑54/07

Anne Joseph

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Līgumdarbinieki – Novēlota prasība – Neparedzēti apstākļi – Pieņemšana darbā – Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.a, 3.b un 85. pants – Līguma termiņš – Komisijas 2004. gada 28. aprīļa lēmums par personāla, kas nav pastāvīgie darbinieki, nodarbināšanas maksimālo ilgumu Komisijas dienestos – VĪN attiecībā uz procedūrām, kas reglamentē līgumdarbinieku pieņemšanu darbā un nodarbinātību Komisijā, 12. pants – Vienlīdzīga attieksme

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. un EAEKL 152. pantu un ar kuru A. Džozefa [A. Joseph] it īpaši un būtībā lūdz atcelt institūcijas, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, lēmumu, ar kuru viņas līgumdarbinieka līguma, kas parakstīts 2006. gada 20. jūlijā un stājās spēkā tā paša gada 16. oktobrī, termiņš noteikts nevis uz 3 gadiem, bet gan uz 15 mēnešiem, kā arī, ciktāl tas nepieciešams, atcelt tiešo lēmumu, ar ko noraidīta prasītājas 2007. gada 13. februāra sūdzība.

Nolēmums: Prasību noraidīt. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Līgumdarbinieki – Pieņemšana darbā

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.a pants un 85. panta 1. punkts)

2.      Ierēdņi – Līgumdarbinieki – Pieņemšana darbā

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.a pants, 82. panta 6. punkts un 85. panta 1. punkts)

3.      Ierēdņi – Līgumdarbinieki – Vienlīdzīga attieksme

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.a pants, 82. panta 5. un 6. punkts un 85. panta 1. punkts)

4.      Ierēdņi – Līgumdarbinieki – Klasificēšana

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.a pants)

1.      Saskaņā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 85. panta 1. punktu nosakot maksimālo termiņu piecu gadu apmērā kā attiecībā uz līgumdarbinieku līgumu noslēgšanu, tā attiecībā uz to pagarināšanu, likumdevējs tomēr nav aizliedzis iestādēm šāda veida līgumu noslēgšanu vai pagarināšanu atbilstoši šīs kārtības 3.a pantam uz īsāku laiku, ciktāl tiek ievērots minimālais termiņš, kas paredzēts šīs kārtības 85. panta 1. punktā. Tomēr iestāde, nepārkāpjot šo tiesību normu, nevar vispārīgā un bezpersoniskā veidā ierobežot, konkrētajā gadījumā – ar vispārīgajiem īstenošanas noteikumiem vai vispārpiemērojamu iekšēju lēmumu, maksimālo iespējamu līgumdarbinieku darbā pieņemšanas termiņu, kā to noteicis pats likumdevējs.

(skat. 68., 69., 91. un 92. punktu)

2.      Komisija, paredzot maksimālo ilgumu līgumdarbinieka darba līguma noslēgšanai vai pagarināšanai uz trim gadiem Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.a panta izpratnē vienīgi gadījumā, kad minētais līgumdarbinieks nebūtu varējis izturēt atlases pārbaudījumus, kas paredzēti 5. pantā Vispārīgajos īstenošanas noteikumos par līgumdarbinieku pieņemšanu darbā un nodarbinātību tajā, nav pārkāpusi augšējos un apakšējos sliekšņus, kas paredzēti minētās Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 85. panta 61 punktā. Izmantojot ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 82. panta 6. punktu iestādēm sniegto rīcības brīvību pieņemt kārtību, kas regulē līgumdarbinieku pieņemšanu darbā, izmantojot vispārīgos īstenošanas noteikumus, Komisija šo vispārīgo noteikumu 11. un 12. pantā ir paredzējusi iespēju saskaņā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.a un 3.b pantu uz pārejas periodu no 2004. gada 1. novembra līdz 2007. gada 1. maijam pieņemt darbā līgumdarbiniekus, kas nav izturējuši atlases procedūras, kuras paredzētas šo pašu vispārīgo īstenošanas noteikumu 5. vai 8. pantā. Komisija, nepārkāpjot savas kompetences robežas atbilstoši minētajam 82. panta 6. punktam, var likumīgi ņemt vērā šo pārejas perioda īslaicīgo režīmu, lai noteiktu maksimāli iespējamo līgumdarbinieku darba līgumu, kas noslēgti saskaņā ar Vispārīgo īstenošanas noteikumu 12. panta 1. punktu, termiņu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.a panta izpratnē.

(skat. 74., 75. un 94. punktu)

3.      Ja atbilstoši Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 85. panta 1. punktam šīs kārtības 3.a pantā paredzēto līgumdarbinieku līgumu var noslēgt uz noteiktu laiku ne mazāku par trim mēnešiem un ne ilgāku par pieciem gadiem, kamēr 12. panta 1. punkts Vispārīgajos īstenošanas noteikumos par līgumdarbinieku pieņemšanu darbā un nodarbinātību Komisijā ierobežo pieļaujamo tādu līgumdarbinieku darba līgumu ilgumu, kuri nav piedalījušies minēto vispārīgo īstenošanas noteikumu 5. vai 8. pantā minētajās atlases procedūrās, šo atšķirīgo attieksmi attaisno iestādes rūpes par to, lai tajā jau darbā pieņemtajiem darbiniekiem, uz kuriem sākotnēji neattiecās “sešu gadu noteikums” un kuru līgums ir pagarināts, lietderīgi piedalīties Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) organizētajās atlases procedūrās, ņemot vērā, ka kopējais sākotnējā līguma un pagarinātā līguma ilgums katrā gadījumā nevar pārsniegt trīs gadus. Tādējādi līgumdarbinieki, kam piedāvāts pirmais līgums, un tie, kuru līgums ir pagarināts, neatrodas salīdzināmās situācijās, un tādējādi darba līgumu ilguma ziņā pret tiem var tikt īstenota atšķirīga attieksme.

Turklāt apstāklis, ka Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 85. panta 1. punktā nav noteikta nekāda nošķiršana attiecībā uz paredzēto līgumu ilguma noteikšanu atkarībā no tā, vai ieinteresētā persona ir vai nav nokārtojusi atlases pārbaudījumus, kas organizēti ar mērķi tās pieņemt darbā kā līgumdarbiniekus, nevar iespaidot minēto vispārīgo īstenošanas noteikumu 12. panta 1. punkta spēkā esamību. Tā kā pašas Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 82. panta 5. punktā ir paredzēta iespēja sarīkot šādas atlases procedūras, personas, kas izturējušas atlases pārbaudījumus, neatrodas situācijā, ko varētu salīdzināt ar situāciju, kādā ir personas, kas šādās procedūrās nav piedalījušās. Turklāt Komisijai ir plaša rīcības brīvība, lai noteiktu vispārīgos īstenošanas noteikumus, kas regulē līgumdarbinieku pieņemšanu darbā atbilstoši Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 82. panta 6. punktam, un it īpaši, lai piemērotu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 85. panta 1. punktu attiecībā uz līgumdarbinieku līguma ilguma noteikšanu, ievērojot tajā paredzētos ierobežojumus.

(skat. 79.–81. punktu)

4.      Saskaņā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.a panta 1. punktu līgumdarbinieks, kas pieņemts darbā “iestādē”, tajā tiek nodarbināts, lai “veiktu manuālus vai administratīvā atbalsta pakalpojumu uzdevumus” (a) apakšpunkts), lai gan šis pēdējais minētais ierobežojums nepastāv attiecībā uz līgumdarbinieka pieņemšanu darbā “Kopienu iestāžu pārstāvniecībās un delegācijās” (d) apakšpunkts). Tādējādi pamata pienākumu noteikšanai līgumdarbiniekam, kas pieņemts darbā saskaņā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.a pantu un kam jāpilda savas funkcijas iestādes delegācijā, it īpaši, ja ieinteresētā persona ietverta augstākā funkciju grupā, būtu jāizrādās mazāk izņēmuma rakstura nekā tāda līgumdarbinieka gadījumā, kas pieņemts darbā iestādē. Tomēr tikai apstāklis, ka attiecīgais līgumdarbinieks ietverts IV funkciju grupā, nav pietiekams, lai secinātu, ka viņa veiktie uzdevumi ir būtiski. Nepastāvot nekādām pretējām norādēm, šim jautājumam nepieciešama in concreto pārbaude.

(skat. 87. un 88. punktu)