Language of document : ECLI:EU:F:2008:85

PERSONALDOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 26 juni 2008

Mål F-54/07

Anne Joseph

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

“Personalmål – Kontraktsanställda – Talan har väckts för sent – Oförutsebar händelse – Rekrytering – Artiklarna 3a, 3b och 85 i anställningsvillkoren för övriga anställda i europeiska gemenskaperna – Avtalets varaktighet – Kommissionens beslut av den 28 april 2004 om den maximala anställningstiden för icke fast anställd personal vid kommissionens tjänstegrenar – Artikel 12 i de allmänna genomförandebestämmelserna om förfarandet vid anställning och användning av kontraktsanställda vid kommissionen – Likabehandling”

Saken: Talan, som har väckts med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA, genom vilken Anne Joseph har yrkat, bland annat, att det beslut som fattades av den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal enligt vilket varaktigheten av hennes avtal fastställdes till 15 månader istället för 3 år, och vilket undertecknades den 20 juli 2006 och trädde i kraft den 16 oktober 2006, ska ogiltigförklaras, samt, i den mån det behövs, att beslutet av den 13 februari 2007 om avslag på hennes klagomål ska ogiltigförklaras.

Avgörande: Talan ogillas. Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Kontraktsanställda – Rekrytering

(Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, artiklarna 3 a och 85.1)

2.      Tjänstemän – Kontraktsanställda – Rekrytering

(Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, artiklarna 3 a, 82.6 och 85.1)

3.      Tjänstemän – Kontraktsanställda – Likabehandling

(Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, artiklarna 3 a, 82.5 och 85.1)

4.      Tjänstemän – Kontraktsanställda – Placering

(Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, artiklarna 3 a)

1.      Genom att, i enlighet med artikel 85.1 i anställningsvillkoren för övriga anställda, fastställa en övre gräns på fem år, både för slutande och för förnyelse av avtal för kontraktsanställda, förbjöds institutionerna emellertid inte att sluta eller förnya den typen av avtal, enligt artikel 3 a i de nämnda villkoren, för en kortare period, i den mån den kortaste varaktigheten enligt artikel 85.1 i dessa villkor iakttas. En institution kan emellertid, utan att åsidosätta den sistnämnda artikeln, inte i förevarande fall besluta om en allmänt tillämplig begränsning, genom att anta allmänna genomförandebestämmelser eller fatta ett internt beslut med allmän giltighet, av den övre gräns som gäller för anställning av kontraktsanställda, vilken har fastställts av gemenskapslagstiftaren.

(se punkterna 68, 69, 91 och 92)

2.      Kommissionen åsidosatte inte de lägre och övre gränser som fastställs i artikel 85.1 i anställningsvillkoren för övriga anställda, genom att föreskriva en sammanlagd varaktighet på 3 år för slutande eller förnyelse av ett avtal för en kontraktsanställd, i den mening som avses i artikel 3 a i de nämnda villkoren, enbart för det fall den nämnda kontraktsanställde inte genomgått ett urvalsprov enligt artikel 5 i de allmänna genomförandebestämmelserna om förfarandet vid anställning och användning av kontraktsanställda vid kommissionen. Med stöd av den behörighetsförklaring som institutionerna har beviljats genom artikel 82.6 i bestämmelserna om förfaranden för rekrytering av kontraktsanställda, med stöd av allmänna genomförandebestämmelser, har kommissionen i artiklarna 11 och 12 i de nämnda genomförandebestämmelserna, föreskrivit en möjlighet, med stöd av artiklarna 3 a och 3 b i de nämnda reglerna, att under en övergångsperiod från 1 november 2004 till den 1 maj 2007, anställa kontraktsanställda som inte har genomgått de urvalsförfaranden som föreskrivs i artiklarna 5 och 8 i de nämnda genomförandebestämmelserna. Kommissionen kan med rätta, inom gränserna för sin behörighet enligt nämnda artikel 82.6, beakta dessa övergångsregler för att bland annat fastställa den längst möjliga avtalsperioden vid rekrytering av kontraktsanställda i den mening som avses i ovan nämnda artikel 3 a, och vilka rekryteras på grundval av artikel 12.1 i de allmänna genomförandebestämmelserna.

(se punkterna 74, 75 och 94)

3.      Enligt artikel 85.1 i anställningsvillkoren för övriga anställda, kan avtal för kontraktsanställda som avses i artikel 3 a i dessa villkor ingås för en bestämd tidsperiod på minst 3 månader och högst 5 år. Varaktigheten för avtal som kan ingås med kontraktsanställda som inte har deltagit i de urvalsförfaranden som föreskrivs i artiklarna 5 och 8 i de allmänna genomförandebestämmelserna begränsas emellertid enligt artikel 12.1 a i de allmänna genomförandebestämmelserna om förfarandet vid anställning och användning av kontraktsanställda vid kommissionen. Denna skillnad i behandling är motiverad på grundval av institutionens intresse av att möjliggöra för kontraktsanställda som redan har rekryterats, utan att inledningsvis omfattas av ”6-års regeln” och vars avtal kan förnyas, att delta i de urvalsförfaranden som anordnas av Europeiska rekryteringsbyrån, under förutsättning att den sammanlagda varaktigheten av det ursprungliga avtalet och det förnyade avtalet, i vilket fall som helst, inte överstiger 3 år. Kontraktsanställda som således erbjuds ett första avtal och de vars avtal förnyas befinner sig således inte i jämförbara situationer, och kan således behandlas olika med avseende på varaktigheten av deras respektive anställningsavtal.

Den omständigheten att det i artikel 85.1 i anställningsvillkoren för övriga anställda, inte görs någon åtskillnad vid fastställelse av varaktigheten av avtalen i fråga, beroende av huruvida den berörde har haft framgång eller inte i de urvalsprov som anordnats för att rekrytera vederbörande som kontraktsanställd, påverkar inte giltigheten av artikel 12.1 a i de nämnda genomförandebestämmelserna. Eftersom en möjlighet att anordna sådana urvalsförfaranden föreskrivs i artikel 82.5 i anställningsvillkoren för övriga anställda, befinner sig de personer som har haft framgång i urvalsproven inte i en situation som är jämförbar med den i vilken personer som inte har deltagit i de nämnda proven befinner sig. Kommissionen förfogar dessutom över ett stort utrymme för skönsmässig bedömning vid fastställelse av de allmänna bestämmelserna om förfaranden för rekrytering av kontraktsanställda enligt artikel 82.6 i de ovannämnda villkoren och särskilt, vid tillämpning av artikel 85.1 i de nämnda villkoren vid fastställelse av varaktigheten av avtal för kontraktsanställda inom de gränser som föreskrivs i denna artikel.

(se punkterna 79–81)

4.      Enligt artikel 3 a.1 i anställningsvillkoren för övriga anställda är en kontraktsanställd anställd ”vid en institution” ”för att utföra ett manuellt eller administrativt servicearbete” (se punkt a), medan denna begränsning inte föreskrivs för kontraktsanställda som anställs för att arbeta ”vid gemenskapsinstitutionernas representationer eller delegationer” (se punkt d). Det borde vara mindre ovanligt att en kontraktsanställd som har anställts med stöd av artikel 3 a i de nämnda villkoren, och som tilldelades en tjänst vid en av institutionernas delegationer, särskilt då vederbörande placerades i den högsta tjänstegruppen, utför viktiga arbetsuppgifter, än då vederbörande tilldelades en tjänst inom en institution. Enbart den omständigheten att den kontraktsanställde placeras i tjänstegrupp IV är emellertid inte tillräckligt för att de arbetsuppgifter som vederbörande utför ska anses viktiga. Det är i avsaknad av andra upplysningar nödvändigt att pröva denna fråga i det enskilda fallet.

(se punkterna 87 och 88)