Language of document : ECLI:EU:F:2008:27

PERSONALERETTENS KENDELSE

(Første Afdeling)

6. marts 2008

Sag F-55/07

Giuseppe Tiralongo

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – forhenværende midlertidigt ansat – søgsmål – erstatningssøgsmål – ikke forlængelse af tidsbegrænset kontrakt – åbenbart afvisningsgrundlag«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Giuseppe Tiralongo bl.a. har nedlagt påstand om, at Kommissionen tilpligtes at betale ham erstatning for det tab, han angiveligt har lidt som følge af en række ulovlige handlinger, som Kommissionen har begået ved forlængelsen af hans kontrakt.

Udfald: Sagen afvises. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

1.      Retspleje – antagelse til realitetsbehandling – behandling efter gældende regler på tidspunktet for stævningens indgivelse

(Personalerettens procesreglement, art. 76)

2.      Tjenestemænd – søgsmål – erstatningssøgsmål – søgsmålsgrunde

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

1.      Selv om reglen i artikel 76 i Personalerettens procesreglement, hvorefter Retten ved kendelse kan afvise en sag, der åbenbart ikke kan behandles, er en procedureregel, der som sådan finder anvendelse fra tidspunktet for dens ikrafttræden på alle verserende tvister ved Personaleretten, gælder dette ikke for de regler, på hvis grundlag Retten under anvendelse af denne artikel kan anse et søgsmål for at være åbenbart uantageligt til realitetsbehandling, hvilke kun kan være dem, der er gældende på tidspunktet for indgivelsen af stævningen.

(jf. præmis 26)

2.      En tjenestemand, som ikke inden for de i vedtægtens artikel 90 og 91 fastsatte frister har anlagt et annullationssøgsmål vedrørende en retsakt, som han hævder er bebyrdende for ham, kan ikke udbedre denne forsømmelse ved at rejse krav om erstatning for den skade, som er forvoldt af denne retsakt, uanset om der er tale om økonomisk eller ikke-økonomisk skade, og på denne måde opnå nye søgsmålsfrister.

(jf. præmis 31, 33, 40 og 41)

Henvisning til:

Retten, 24. januar 1991, sag T-27/90, Latham mod Kommissionen, Sml. II, s. 35, præmis 38; 13. juli 1993, sag T-20/92, Moat mod Kommissionen, Sml. II, s. 799, præmis; 28. juni 2005, sag T-147/04, Ross mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 171, og II, s. 771, præmis 48.