Language of document : ECLI:EU:F:2008:27

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

6. märts 2008

Kohtuasi F‑55/07

Giuseppe Tiralongo

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Endine ajutine teenistuja – Hagi – Kahju hüvitamise nõue – Tähtajalise lepingu pikendamata jätmine – Ilmselge vastuvõetamatus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega G. Tiralongo palub eelkõige mõista komisjonilt välja hüvitis talle väidetavalt tekitatud kahju eest, mis tulenes komisjoni õigusvastasest tegevusest tema lepingu uuendamisel.

Otsus: Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Menetlus – Hagi vastuvõetavus – Hindamine vastavalt hagiavalduse esitamise ajal kehtinud normidele

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 76)

2.      Ametnikud – Hagi – Kahju hüvitamise hagi – Väited

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

1.      Kuigi Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artiklis 76 sätestatud norm, mille kohaselt võib Avaliku Teenistuse Kohus määrusega otsustada jätta läbi vaatamata hagi, mis näib ilmselgelt vastuvõetamatu, on menetlusõiguslik norm, mida sellisena kohaldatakse selle jõustumisest alates kõigi Avaliku Teenistuse Kohtu menetluses olevate kohtuasjade suhtes, ei kehti sama nende normide puhul, mille põhjal Avaliku Teenistuse Kohus võib nimetatud artikli kohaselt pidada hagi ilmselgelt vastuvõetamatuks ja milleks võivad olla vaid normid, mis olid kohaldatavad hagi esitamise ajal.

(vt punkt 26)

2.      Ametnik, kes ei ole esitanud personalieeskirjade artiklites 90 ja 91 sätestatud tähtaegade jooksul tühistamishagi väidetavalt tema huve kahjustava akti peale, ei saa seda tegematajätmist heastada, esitades kõnealuse aktiga tekitatud kahju – olgu see siis varaline või mittevaraline – hüvitamise nõude ja kehtestades nii endale uue hagi esitamise tähtaja.

(vt punktid 31, 33, 40 ja 41)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 24. jaanuar 1991, kohtuasi T‑27/90: Latham vs. komisjon (EKL 1991, lk II‑35, punkt 38); 13. juuli 1993, kohtuasi T‑20/92: Moat vs. komisjon (EKL 1993, lk II‑799, punkt 46); 28. juuni 2005, kohtuasi T‑147/04: Ross vs. komisjon (EKL AT 2005, lk I‑A‑171 ja II‑771, punkt 48).