Language of document : ECLI:EU:F:2008:27

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS
(ensimmäinen jaosto)

6 päivänä maaliskuuta 2008

Asia F-55/07

Giuseppe Tiralongo

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Entinen väliaikainen toimihenkilö – Kanne – Vahingonkorvauskanne – Määräaikaisen sopimuksen uudistamatta jättäminen – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jolla Giuseppe Tiralongo vaatii muun muassa, että komissio velvoitetaan suorittamaan korvausta lainvastaisesta menettelystä hänen sopimuksensa jatkamisen yhteydessä väitetysti aiheutuneesta vahingosta

Ratkaisu: Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Oikeudenkäyntimenettely – Kanteiden tutkittavaksi ottaminen – Arviointi kanteen tekohetkellä voimassa olevien sääntöjen perusteella (Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 76 artikla)

2.      Henkilöstö – Kanne – Vahingonkorvauskanne – Kanneperusteet

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

1.      Vaikka virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 76 artiklassa säädetty sääntö, jonka mukaan kyseinen tuomioistuin voi hylätä määräyksellä kanteen, joka on selvästi hylättävä, on menettelysääntö, jota tällä perusteella sovelletaan sen voimaantulosta lähtien kaikkiin virkamiestuomioistuimessa vireillä oleviin asioihin, sama ei koske niitä oikeussääntöjä, joiden perusteella kyseinen tuomioistuin voi tämän artiklan mukaisesti todeta, että kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat, minkä se voi tehdä ainoastaan kanteen tekohetkellä voimassa olleiden sääntöjen perusteella.

(ks. 26 kohta)

3.     Virkamies, joka ei ole nostanut henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artiklan mukaisessa määräajassa kumoamiskannetta päätöksestä, jonka hän väittää olevan itselleen vastainen, ei voi korjata tätä laiminlyöntiään kanteella, jossa hän vaatii korvauksia tästä päätöksestä aiheutuneesta vahingosta, olipa se sitten aineellista tai aineetonta, ja järjestää näin ollen itselleen uusia kanteen nostamisen määräaikoja.

(ks. 31, 33, 40 ja 41 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑27/90, Latham v. komissio, 24.1.1991 (Kok. 1991, s. II‑35, 38 kohta); asia T‑20/92, Moat v. komissio, 13.7.1993 (Kok. 1993, s. II‑799, 46 kohta) ja asia T‑147/04, Ross v. komissio, 28.6.2005 (Kok. H. 2005, s. I‑A‑171 ja II‑771, 48 kohta).