Language of document : ECLI:EU:F:2008:27

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2008 m. kovo 6 d.

Byla F‑55/07

Giuseppe Tiralongo

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Buvęs laikinasis tarnautojas – Ieškinys – Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Terminuotos sutarties neatnaujinimas – Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas: Ieškinys, pareikštas pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius, kuriuo G. Tiralongo prašo nurodyti Komisijai atlyginti jam žalą, jo tariamai patirtą dėl Komisijos neteisėtų veiksmų, susijusių su jo sutarties atnaujinimu.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Procesas – Ieškinių priimtinumas – Vertinimas atsižvelgiant į ieškinio pareiškimo momentu galiojusias nuostatas

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 76 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Ieškinys – Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Pagrindai

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

1.      Nors Tarnautojų teismo procedūros reglamento 76 straipsnyje įtvirtinta nuostata, pagal kurią  Tarnautojų teismas gali nutartimi atmesti ieškinį, jeigu jis akivaizdžiai atmestinas, yra procesinė nuostata ir dėl to nuo įsigaliojimo taikoma visiems Tarnautojų teisme nagrinėjamiems ginčams, taip nėra teisės nuostatų, kuriomis remdamasis Tarnautojų teismas gali, taikydamas šį straipsnį, laikyti ieškinį akivaizdžiai nepriimtinu ir kurios gali būti tik ieškinio pareiškimo dieną galiojančios nuostatos, atveju.

(žr. 26 punktą)

2.      Pareigūnas, kuris per Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniuose nustatytus terminus nepareiškė ieškinio dėl jo nenaudai priimto akto panaikinimo, negali, pateikdamas prašymą atlyginti šiuo aktu padarytą turtinę ar neturtinę žalą, ištaisyti šio trūkumo ir taip užsitikrinti naujo ieškinio pateikimo termino.

(žr. 31, 33, 40 ir 41 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1991 m. sausio 24 d. Sprendimo Latham prieš Komisiją, T‑27/90, Rink. p. II‑35, 38 punktas; 1993 m. liepos 13 d. Sprendimo Moatprieš Komisiją, T‑20/92, Rink. p. II‑799, 46 punktas; 2005 m. birželio 28 d. Nutarties Rossprieš Komisiją, T‑147/04, Rink. VT p. I‑A‑171 ir II‑771, 48 punktas.