Language of document : ECLI:EU:F:2008:27

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (prvi senat)

z dne 6. marca 2008

Zadeva F-55/07

Giuseppe Tiralongo

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Nekdanji začasni uslužbenec – Tožba – Odškodninska tožba – Nepodaljšanje pogodbe za določen čas – Očitna nedopustnost“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero G. Tiralongo predlaga predvsem, naj se Komisiji naloži, da mu plača odškodnino za škodo, ki jo je domnevno utrpel in je posledica vrste protipravnih ravnanj Komisije pri podaljšanju njegove pogodbe.

Odločitev: Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Postopek – Dopustnost tožbe – Presoja z vidika pravil, ki so veljala ob vložitvi tožbe

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 76)

2.      Uradniki – Tožba – Odškodninska tožba – Tožbeni razlogi

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

1.      Čeprav je pravilo iz člena 76 Poslovnika Sodišča za uslužbence, po katerem lahko to sodišče s sklepom zavrne tožbo, ki jo je očitno treba zavreči ali zavrniti, postopkovno pravilo, ki se kot tako od datuma začetka veljavnosti navedenega poslovnika uporablja za vse spore, ki potekajo pred tem sodiščem, pa to ne velja za pravna pravila, po katerih lahko to sodišče na podlagi tega člena šteje tožbo za očitno nedopustno in ki so lahko samo pravila, ki so veljala na datum vložitve tožbe.

(Glej točko 26.)

2.      Uradnik, ki v rokih iz členov 90 in 91 Kadrovskih predpisov ni vložil ničnostne tožbe zoper akt, ki domnevno posega v njegov položaj, tako z zahtevo za povrnitev škode, nastale zaradi tega akta – ne glede na to, ali je ta škoda premoženjska ali nepremoženjska – ne more popraviti te opustitve in si zagotoviti novih rokov za vložitev tožbe.

(Glej točke 31, 33, 40 in 41.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 24. januar 1991, Latham proti Komisiji, T-27/90, Recueil, str. II-35, točka 38; 13. julij 1993, Moat proti Komisiji, T-20/92, Recueil, str. II‑799, točka 46; 28. junij 2005, Ross proti Komisiji, T-147/04, ZOdl. JU, str. I-A-171 in II-771, točka 48.