Language of document : ECLI:EU:F:2008:148

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

25. november 2008

Kohtuasi F‑53/07

Ivanka Iordanova

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Töölevõtmine – Avalik konkurss – Vastuvõtutingimused – Kandidatuuri tagasilükkamine – Diplomid

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega I. Iordanova palub tühistada avaliku konkursi EPSO/AST/14/06 komisjoni otsus mitte lubada teda nimetatud konkursi katsetele ning teiseks mõista komisjonilt välja hüvitis väidetavalt tekitatud kahju hüvitamiseks.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Konkurss – Konkurss kvalifikatsiooni ja katsete põhjal – Vastuvõtutingimused – Esitatud diplomid või tõendatud töökogemus

(Personalieeskirjad, III lisa artiklid 1 ja 5)

Kvalifikatsioonide ja katsete põhjal läbiviidava konkursi komisjoni ülesanne on üksikjuhtumite kaupa hinnata, kas kõikide kandidaatide esitatud diplomid ja tõendatud töökogemus vastavad personalieeskirjades ja konkursiteates nõutud tasemele. Ehkki konkursiteate tekst on konkursikomisjonile siduv, on tal selles osas ulatuslik kaalutlusõigus ja ühenduste kohus peab piirduma kontrolli rakendamisega selle üle, kas selle pädevuse teostamisel pole tehtud ilmset viga.

(vt punktid 34 ja 35)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 11. veebruar 1999, kohtuasi T‑244/97: Mertens vs. komisjon (EKL AT 1999, lk I‑A‑23 ja II‑91, punkt 44); 13. märts 2002, kohtuasi T‑139/00: Bal vs. komisjon (EKL AT 2002, lk I‑A‑33 ja II‑139, punkt 35); 28. november 2002, kohtuasi T‑332/01: Pujals Gomis vs. komisjon (EKL AT 2002, lk I‑A‑233 ja II‑1155, punktid 39–41); 11. mai 2005, kohtuasi T‑25/03: De Stefano vs. komisjon (EKL AT 2005, lk I‑A‑125 ja II‑573, punkt 34).

Avaliku Teenistuse Kohus: 11. juuli 2006, kohtuasi F‑12/05: Tas vs. komisjon (EKL AT 2006, lk I‑A‑1‑79 ja II‑A‑1‑285, punktid 39 ja 43).