Language of document : ECLI:EU:F:2008:148

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

25 päivänä marraskuuta 2008

Asia F-53/07

Ivanka Iordanova

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Palvelukseen ottaminen – Avoin kilpailu – Osallistumisedellytykset – Hakemuksen hylkääminen – Tutkintotodistukset

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Iordanova vaatii yhtäältä avoimen kilpailun EPSO/AST/14/06 valintalautakunnan sen päätöksen kumoamista, jolla häneltä evättiin oikeus osallistua kyseisen kilpailun valintakokeisiin, ja toisaalta komission velvoittamista maksamaan korvausta väitetyistä vahingoista.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Kilpailu – Tutkintoihin ja kokeisiin perustuva kilpailu – Pääsyvaatimukset – Esitetyt tutkintotodistukset tai osoitettu työkokemus

(Henkilöstösääntöjen liitteessä III olevat 1 ja 5 artikla)

Tutkintoihin ja kokeisiin perustuvan kilpailun valintalautakunta on vastuussa sen arvioimisesta tapauskohtaisesti, vastaavatko kunkin hakijan esittämät tutkintotodistukset tai hänen osoittamansa työkokemus henkilöstösäännöissä ja kilpailuilmoituksessa edellytettävää tasoa. Kilpailuilmoituksen sanamuoto, sellaisena kuin se on julkaistu, sitoo valintalautakuntaa, mutta valintalautakunnalla on kuitenkin tältä osin laaja harkintavalta, ja yhteisöjen tuomioistuimille kuuluu vain sen varmistaminen, ettei tätä harkintavaltaa ole käytetty ilmeisen virheellisellä tavalla.

(ks. 34 ja 35 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑244/97, Mertens v. komissio, 11.2.1999 (Kok. H. 1999, s. I‑A‑23 ja II‑91, 44 kohta); asia T‑139/00, Bal v. komissio, 13.3.2002 (Kok. H. 2002, s. I‑A‑33 ja II‑139, 35 kohta); asia T‑332/01, Pujals Gomis v. komissio, 28.11.2002 (Kok. H. 2002, s. I‑A‑233 ja II‑1155, 39–41 kohta) ja asia T‑25/03, De Stefano v. komissio, 11.5.2005 (Kok. H. 2005, s. I‑A‑125 ja II‑573, 34 kohta)

Virkamiestuomioistuin: asia F‑12/05, Tas v. komissio, 11.7.2006 (Kok. H. 2006, s. I‑A‑1‑79 ja II‑A‑1‑285, 39 ja 43 kohta)