Language of document : ECLI:EU:F:2008:148

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(druga izba)

z dnia 25 listopada 2008 r.

Sprawa F-53/07

Ivanka Iordanova

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Zatrudnienie – Konkurs otwarty – Warunki dopuszczenia – Odrzucenie kandydatury – Dyplomy

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której I. Iordanova żąda, po pierwsze, stwierdzenia nieważności odmownej decyzji komisji konkursu otwartego EPSO/AST/14/06 o dopuszczeniu do udziału w tym konkursie oraz, po drugie, zasądzenia od Komisji odszkodowania tytułem naprawienia rzekomo poniesionej szkody.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Każda ze stron pokrywa własne koszty.

Streszczenie

Urzędnicy – Konkurs – Konkurs w oparciu o świadectwa posiadanych kwalifikacji oraz egzaminy – Warunki dopuszczenia – Przedłożone dyplomy i potwierdzone doświadczenie zawodowe

(regulamin pracowniczy, załącznik III, art. 1,5)

Komisja konkursowa konkursu odbywającego się w oparciu o posiadane kwalifikacje i egzaminy odpowiedzialna jest za ocenę, dla każdego przypadku oddzielnie, czy przedłożone dyplomy bądź doświadczenie zawodowe każdego kandydata odpowiadają wymogom regulaminu pracowniczego i ogłoszenia o konkursie. Choć tekst ogłoszenia o konkursie, w brzmieniu takim, w jakim zostało opublikowane, jest dla komisji wiążący, przysługuje jej w tym względzie szeroki zakres uznania, a sąd wspólnotowy winien ograniczyć się do zbadania, czy przy korzystaniu z tego uznania nie popełniono oczywistego błędu.

(zob. pkt 34, 35)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑244/97 Mertens przeciwko Komisji, 11 lutego 1999 r., RecFP s. I‑A‑23, II‑91, pkt 44; sprawa T‑139/00 Bal przeciwko Komisji, 13 marca 2002 r., RecFP s. I‑A‑33, II‑139, pkt 35; sprawa T‑332/01 Pujals Gomis przeciwko Komisji, 28 listopada 2002 r., RecFP s. I‑A‑233, II‑1155, pkt 39–41; sprawa T‑25/03 De Stefano przeciwko Komisji, 11 maja 2005 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑125, II‑573, pkt 34

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑12/05 Tas przeciwko Komisji, 11 lipca 2006 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑79, II‑A‑1‑285, pkt 39, 43