Language of document : ECLI:EU:F:2008:148

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(andra avdelningen)

den 25 november 2008

Mål F-53/07

Ivanka Iordanova

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Rekrytering – Allmänt uttagningsprov – Villkor för tillträde – Avslag på ansökan om deltagande – Examensbevis”

Saken: Talan som Ivanka Iordanova har väckt med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA, dels om ogiltigförklaring av det beslut som uttagningskommittén vid uttagningsprov EPSO/AST/14/06 fattade om att neka sökanden tillträde till provet, dels om skadestånd från kommissionen.

Avgörande: Talan ogillas. Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

Sammanfattning

Tjänstemän – Uttagningsprov – Uttagningsprov på grundval av meriter och prov – Villkor för tillträde – Ingivna examensbevis eller bestyrkt yrkeserfarenhet

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga annexe III, artiklarna 1 och 5)

Uttagningskommittén i ett uttagningsprov på grundval av meriter och prov har ansvaret för att i varje enskilt fall bedöma om examensintygen eller intygen om yrkeserfarenhet som varje sökande ger in motsvarar den nivå som krävs enligt tjänsteföreskrifterna och meddelandet om uttagningsprov. Uttagningskommittén är bunden av lydelsen i meddelandet om uttagningsprov men förfogar i detta hänseende över ett stort utrymme för skönsmässig bedömning och gemenskapsdomstolen skall endast kontrollera att utövandet av detta utrymme inte har skett på ett sätt som är uppenbart felaktigt.

(se punkterna 34 och 35)

Hänvisning till

Förstainstansrätten den 11 februari 1999, Mertens mot kommissionen, T‑244/97, REGP 1999, s. I‑A‑23 och II‑91, punkt 44; 13 mars 2002, Bal mot kommissionen, T‑139/00, REGP 2002, s. I‑A‑33 och II‑139, punkt 35; 28 november 2002, Pujals Gomis mot kommissionen, T‑332/01, REGP s. I‑A‑233 och II‑1155, punkterna 39–41; 11 maj 2005, De Stefano mot kommissionen, T‑25/03, REGP 2005, s. I‑A‑125 och II‑573, punkt 34

Personaldomstolen 11 juli 2006, Tas mot kommissionen, F‑12/05, REGP 2006, s. I‑A‑1‑79 och II‑A‑1‑285, punkterna 39 och 43