Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Spanien) den 19. juni 2008 - María Julia Zurita García mod Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

(Sag C-261/08)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Tribunal Superior de Justicia de Murcia

Parter i hovedsagen

Sagsøger: María Julia Zurita García

Sagsøgt: Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

Præjudicielt spørgsmål

Skal bestemmelserne i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, herunder navnlig artikel 62, nr. 1, og artikel 62, nr. 2, litra a), og bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) 1, herunder navnlig artikel 5, 11 og 13, fortolkes således, at de er til hinder for en lovgivning som den nationale lovgivning og den retspraksis, som fortolker denne lovgivning, hvorefter udvisning af enhver "tredjelandsstatsborger", som ikke er i besiddelse af et dokument, som giver vedkommende ret til indrejse og ophold i Den Europæiske Union, kan erstattes af en bøde?

____________

1 - EUT L 105, s. 1.