Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - izteikts ar Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Spānija) 2008. gada 19. jūnija rīkojumu - María Julia Zurita García/Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

(lieta C-261/08)

Tiesvedības valoda - spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Superior de Justicia de Murcia

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: María Julia Zurita García

Atbildētājs: Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

Prejudiciālais jautājums

Vai saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, it īpaši tā 62. panta 1. punktu un 2. punkta a) apakšpunktu, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regulu (EK) Nr. 562/2006 1, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), it īpaši tās 5., 11. un 13. pantu:

iepriekš minētās tiesību normas jāinterpretē tādējādi, ka tās nepieļauj tādu tiesisko regulējumu kā šajā valstī un to interpretējošo judikatūru, kas ļauj "trešās valsts valstspiederīgā", kuram nav dokumenta, kas ļauj ieceļot un uzturēties Eiropas Savienības teritorijā, izraidīšanu aizstāt ar naudas sodu?

____________

1 - OV L 105, 1. lpp.