Language of document :

Решение на Съда (трети състав) от 22 октомври 2009 г. (преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Испания) - María Julia Zurita García (C-261/08), Aurelio Choque Cabrera (C-348/08)/Delegación del Gobierno en Murcia

(Съединени дела C-261/08 и C-348/08)1

(Визи, убежище и имиграция - Мерки относно преминаването на външните граници - Член 62, точка 1 и точка 2, буква а) ЕО - Конвенция за прилагане на споразумението от Шенген - Членове 6б и 23 - Регламент (ЕО) № 562/2006 - Членове 5, 11 и 13 - Презумпция за продължителността на престоя - Граждани на трети страни, които пребивават незаконно на територията на държава членка - Национална правна уредба, която в зависимост от обстоятелствата допуска или налагането на глоба, или експулсиране)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Superior de Justicia de Murcia

Страни в главното производство

Жалбоподатели: María Julia Zurita Garcia (C-261/08), Aurelio Choque Cabrera (C-348/08)

Ответник: Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

Предмет

Преюдициално запитване - Tribunal Superior de Justicia de Murcia - Тълкуване на член 62, точка 1 и точка 2, буква a) ЕО и на членове 5, 11 и 13 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ L 105, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 8, стр. 5) - Национална правна уредба, която позволява наказанието експулсиране да бъде заменено със заплащане на глоба

Диспозитив

Членове 6б и 23 от Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г., изменена с Регламент (ЕО) № 2133/2004 на Съвета от 13 декември 2004 година относно изискването компетентните органи на държавите членки да подпечатват систематично пътните документи на гражданите на трети страни при преминаване на външните граници на държавите членки и за изменение на разпоредбите на Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген и Общия наръчник за тази цел, както и член 11 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) трябва да се тълкуват в смисъл, че когато гражданин на трета страна пребивава незаконно на територията на държава членка, тъй като не отговаря или вече не отговаря на приложимите на тази територия условия относно продължителността на престоя, тази държава членка не е задължена да приеме решение за неговото експулсиране.

____________

1 - ОВ C 209 от 15.8.2008 г. ОВ C 260 от 11.10.2008 г.