Language of document :

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 października 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Murcia - Hiszpania) - María Julia Zurita García (C-261/08), Aurelio Choque Cabrera (C-348/08) przeciwko Delegación del Gobierno en Murcia

(Sprawy połączone C-261/08 i C-348/08)1

(Wizy, azyl, imigracja - Środki dotyczące przekraczania granic zewnętrznych - Artykuł 62 pkt 1 i 2 lit. a) WE - Konwencja wykonawcza do układu z Schengen - Artykuły 6b i 23 - Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 - Artykuły 5, 11 i 13 - Domniemanie dotyczące czasu trwania pobytu - Obywatele państw trzecich przebywający nielegalnie na terytorium państwa członkowskiego - Uregulowanie krajowe w zależności od okoliczności pozwalające na nałożenie kary grzywny albo wydalenie)

Język postępowania: hiszpański

Sąd krajowy

Tribunal Superior de Justicia de Murcia

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: María Julia Zurita Garcia (C-261/08), Aurelio Choque Cabrera (C-348/08)

Strona pozwana: Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Tribunal Superior de Justicia de Murcia - Wykładnia art. 62 pkt 1 i 2 lit. a) WE oraz art. 5, 11 i 13 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. L 105, s. 1) - Uregulowanie krajowe pozwalające na zastąpienie sankcji wydalenia karą grzywny

Sentencja

Wykładni art. 6b i 23 konwencji wykonawczej do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między rządami państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, podpisanej w Schengen w dniu 19 czerwca 1990 r. zmienionej rozporządzeniem Rady (WE) nr 2133/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku właściwych władz państw członkowskich w zakresie systematycznego stemplowania dokumentów podróży obywateli państw trzecich przy przekraczaniu przez nich zewnętrznych granic państw członkowskich, oraz zmieniające w związku z tym przepisy konwencji wykonawczej do układu z Schengen oraz wspólny podręcznik oraz art. 11 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) należy dokonywać w ten sposób, że w przypadku gdy obywatel państwa trzeciego przebywa nielegalnie na terytorium państwa członkowskiego, ponieważ nie spełnia lub przestał spełniać warunki dotyczące czasu trwania pobytu w tym państwie, to państwo członkowskie nie jest zobowiązane do wydania decyzji o wydaleniu takiego obywatela.

____________

1 - Dz.U. C 209 z 15.8.2008Dz.U. C 260 z 11.10.2008