Language of document : ECLI:EU:C:2009:648

Förenade målen C‑261/08 och C‑348/08

María Julia Zurita García

och

Aurelio Choque Cabrera

mot

Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

(begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Murcia)

”Visering, asyl och invandring – Åtgärder som avser passage av de yttre gränserna – Artikel 62.1 och 62.2 a EG – Konventionen om tillämpning av Schengenavtalet – Artiklarna 6b och 23 – Förordning (EG) nr 562/2006 – Artiklarna 5, 11 och 13 – Presumtion om vistelsens varaktighet – Tredjelandsmedborgare som utan rätt därtill uppehåller sig på en medlemsstats territorium – Nationell lagstiftning enligt vilken det är möjligt att, beroende på omständigheterna, besluta om antingen böter eller avlägsnande”

Sammanfattning av domen

Visering, asyl och invandring – Passage av medlemsstaternas yttre gränser – Gemensamma bestämmelser om vilka standarder och förfaranden som ska gälla för kontrollen – Konventionen om tillämpning av Schengenavtalet – Gemenskapskodexen om gränspassage – Person som utan rätt därtill uppehåller sig på en medlemsstats territorium – Medlemsstatens skyldighet att besluta om avlägsnande – Föreligger inte

(Konventionen om tillämpning av Schengenavtalet, i dess lydelse enligt förordning nr 2133/2004, artiklarna 6b och 23; Europaparlamentets och rådets förordning nr 562/2006, artikel 11)

Artiklarna 6b och 23 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet, i dess lydelse enligt förordning nr 2133/2004 om skyldighet för medlemsstaternas behöriga myndigheter att systematiskt förse tredjelandsmedborgares resehandlingar med stämpel då medlemsstaternas yttre gränser passeras och om ändring i detta syfte av bestämmelserna i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och den gemensamma handboken, samt artikel 11 i förordning nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ska tolkas på så sätt att en medlemsstat inte är skyldig att fatta ett avlägsnandebeslut beträffande en tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaten på grund av att han eller hon inte uppfyller, eller inte längre uppfyller, de villkor för vistelsens varaktighet som är tillämpliga i nämnda medlemsstat.

(se punkt 66 samt domslutet)