Language of document :

Valitus, jonka Enrico Falqui on tehnyt 24.6.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu kahdeksas jaosto) asiassa T-695/19, Falqui v. parlamentti, 5.5.2021 antamasta tuomiosta

(Asia C-391/21 P)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Valittaja: Enrico Falqui (edustajat: F. Sorrentino ja A. Sandulli, avvocati)

Muu osapuoli: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen 5.5.2021 antama tuomio nro 1000680 on kumottava ja näin ollen 8.7.2018 päivätty tiedonanto (ja tarvittaessa päätösluonnos ja oikeudellisen yksikön lausunto, johon päätös perustuu) on kumottava; määrät, jotka valittajan eläkkeestä on lainvastaisesti pidätetty, on maksettava takaisin ja parlamentti on velvoitettava korvaamaan molemmissa oikeusasteissa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vetoaa valituksensa tueksi viiteen valitusperusteeseen.

Ensimmäinen valitusperuste: Euroopan parlamentin puhemiehistön 19.5.2008 ja 9.7.2008 tekemää päätöstä ”Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeista” on rikottu

Valittaja väittää, että yleinen tuomioistuin on rikkonut mainitun päätöksen 75 artiklaa. Kyseisessä artiklassa ei säädetä, kuten yleinen tuomioistuin on esittänyt, että Euroopan parlamentin jäsenille korvattavista kuluista ja heille suoritettavista korvauksista annetun säännöstön liitteessä III olevaa vastaavaa eläkettä koskevaa sääntöä olisi tulevaisuudessa sovellettava eläkkeisiin, jotka on jo maksettu tai ansaittu ennen säännöstön voimaantulopäivää, ja siksi kaikkien kansallisten eläkkeiden heikennys on otettava huomioon parlamentin myöntämässä eläkkeessä, mutta toisaalta tämän säännöksen nojalla jo myönnettyyn eläkkeeseen ei kuitenkaan voida vaikuttaa sen olemassaolon ja määrän suhteen.

Toinen valitusperuste: Luottamuksensuojan periaatteen ja suhteellisuusperiaatteen loukkaaminen

Yleinen tuomioistuin on valittajan mukaan katsonut virheellisesti, ettei luottamuksensuojan periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta ole loukattu. Luottamuksensuojanperiaatetta on loukattu parlamentin ja yleisen tuomioistuimen vastaavaa eläkettä koskevasta säännöstä esittämällä tulkinnalla, joka on riitautettu jo ensimmäisen perusteen osalta, kun taas suhteellisuusperiaatteen osalta yleinen tuomioistuin on virheellisesti korostanut päämäärää, johon Italian edustajainhuone pyrki päätöksellä nro 14/18 (eläkemenojen pienentäminen talousarviossa), pitäen sitä laillisena, mutta ymmärtämättä kuitenkaan sitä, että tällainen päämäärä on tässä asiayhteydessä merkityksetön, koska kyseisen päämäärän ja valittajaan kohdistetun oikeudenloukkauksen välillä ei ole yhteyttä.

Kolmas valitusperuste: Sen periaatteen loukkaaminen, jonka mukaan unionin toimielimet eivät voi soveltaa pätemätöntä kansallista säännöstöä automaattisella viittauksella

Yleinen tuomioistuin on katsonut virheellisesti, että kansallista säännöstöä sovelletaan automaattisesti huolimatta siitä, että se on lainvastaista kansalliseen oikeuteen nähden, ja ilman, että unionin toimielimet voisivat tutkia tätä seikkaa. Käänteisesti todettuna silloin, kun EU:n toimielin soveltaa viittauksen perusteella kansallista säännöstöä, on sovellettava oikeusjärjestysten välisiä suhteita koskevaa yleistä periaatetta, jonka mukaan viittaavassa oikeusjärjestyksessä voidaan viitata ainoastaan viittauksen kohteena olevan oikeusjärjestyksen lainmukaisiin normeihin siinä oikeudellisessa yhteydessä, joka niillä on siinä oikeusjärjestyksessä, josta ne ovat peräisin. Jos säännöt ovat pätemättömiä, niitä ei voida soveltaa. Muussa tapauksessa valittajan asemaa ei suojata.

Neljäs valitusperuste: Myöhemmän sisäisen säännöstön, joka perustuu Italian edustajainhuoneen lainkäyttöneuvoston antamaan ratkaisuun nro 2/20, jättäminen virheellisesti huomioon ottamatta

Yleinen tuomioistuin ei ole ottanut huomioon sitä, että edustajainhuoneen lainkäyttöneuvoston ratkaisun nro 2/20 perusteella sisäinen säännöstö, jota Euroopan parlamentti haluaisi soveltaa, jakautuu tällä hetkellä kahteen vaiheeseen siten, että ensimmäiseen vaiheeseen sisältyy eläkkeen uudelleenarviointi päätöksessä 14/18 asetettujen yleisten perusteiden mukaisesti ja toisessa vaiheessa edustajainhuoneen jaostot soveltavat eläkkeiden prosenttikorotuksia puolueen pyynnöstä ja henkilön taloudellisen tilanteen ja terveydentilan perusteella. Tällainen järjestelmä ei tunnu olevan siirrettävissä Euroopan unionin tasolle.

Viides valitusperuste: Ensimmäisessä oikeusasteessa tutkimatta jätetyt tai hylätyt vaatimukset sekä oikeudenkäyntikulut

Valittaja pysyttää vaatimuksensa päätösluonnoksen kumoamisesta siltä osin kuin se on välttämätöntä, ja parlamentin oikeudellisen yksikön lausunnon, jonka perusteella parlamentti on toiminut, kumoamisesta samoin kuin vaatimuksen sellaisten määrien palauttamisesta, jotka tällä välin on lainvastaisesti pidätetty hänen eläkkeestään, sekä vaatimuksen parlamentin velvoittamisesta korvaamaan molemmissa oikeusasteissa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

____________