Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Mons (Belgicko) 24. júna 2021 – Ryanair DAC/Happy Flights Srl, predtým Happy Flights Sprl

(vec C-386/21)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour d’appel de Mons

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Ryanair DAC

Odporkyňa: Happy Flights Srl, predtým Happy Flights Sprl

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 7 bod 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach1 vykladať v tom zmysle, že pojem „v zmluvných veciach“ v zmysle tohto ustanovenia sa vzťahuje aj na žalobu o náhradu škody, podanú na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/912 , spoločnosťou na vymáhanie pohľadávok, ktorá je vo vzťahu k zmluve o leteckej preprave treťou osobou a odvoláva sa na svoje postavenie postupníka pohľadávky cestujúceho, aj keď táto spoločnosť nepreukázala, že vstúpila do všetkých práv a povinností pôvodného zmluvného partnera?

2.    V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, má sa článok 7 bod 1 písm. a) a článok 7 bod 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach vykladať v tom zmysle, že miestom zmluvného plnenia, ktoré je predmetom žaloby, je miesto plnenia zmluvy o leteckej preprave, teda miesto odletu alebo príletu letu, prípadne iné miesto?

____________

1 Ú. v. EÚ L 351, 2012, s. 1.

2 Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1.