Language of document :

Жалба, подадена на 5 юли 2012 г. — BZ/ЕЦБ

(Дело F-71/12)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: BZ (представител: адв. N. Lhöest, lawyer)

Ответник: Европейска централна банка

Предмет и описание на производството

Отмяна на решението на ЕЦБ, с което се отхвърля подадената от жалбоподателя молба за признаване на неговото заболяване като професионално заболяване

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на ЕЦБ от 25 април 2012 г., с което се отхвърлят исканията на жалбоподателя от 28 юни 2011 г., както и исканията му, съдържащи се в последващите писма за преразглеждане от 24 октомври 2011 г. и от 20 февруари 2012 г.;

във връзка с това да се уважат исканията, формулирани от жалбоподателя в молбата му и в последващите писма (каквито са по-специално провеждането на подходящо разследване и изготвянето на подходящ доклад), така че да бъдат обхванати всички факти, свързани с условията на работа на жалбоподателя, които могат да бъдат полезни за целите на лекарската оценка;

да се разпореди на ЕЦБ да съобщи на жалбоподателя всички данни, събрани и запазени от Генерална дирекция „Човешки ресурси и сигурност“ относно здравословното му състояние и медицинските процедури, включително събраните до момента данни (които са част от неанонимните отговори на въпросника), както и другите данни, които е можело да бъдат събрани до този ден (каквито са бележките от интервютата, организирани от Генерална дирекция „Човешки ресурси и сигурност“, изготвени в неанонимна форма), както и всички данни, които могат да бъдат събрани за вбъдеще в рамките на новата процедура. Ако тези данни съдържат медицинска информация, те могат да бъдат изпратени на лекаря на жалбоподателя);

да се осъди ЕЦБ да заплати на жалбоподателя сумата от 50.000 EUR за неоснователно забавяне при провеждането на процедурата;

да се осъди ЕЦБ да заплати на жалбоподателя сумата от 5.000 EUR за адвокатските хонорари, изплатени в хода на незаконосъобразните медицински процедури;

да се осъди ЕЦБ да заплати на жалбоподателя сумата от 50.000 EUR за неимуществени вреди, настъпили в резултат на незаконосъобразните действия на ЕЦБ и на понесената от жалбоподателя ненужна тежест, произтичаща от процедурата във връзка с трудовото правоотношение и от процедурата за признаване на инвалидност;

да се осъди ЕЦБ да заплати на жалбоподателя сумата от 25.000 EUR за увреждане на честта и репутацията на жалбоподателя и за незаконосъобразен опит да бъде прекратено действието на договора му;

да се осъди ЕЦБ да заплати на жалбоподателя разликата между размера на обезщетението му за неработоспособност и този на пълното му възнаграждение, считано от януари 2009 г.;

да се осъди ЕЦБ да заплати на жалбоподателя сумата от 100.000 EUR заради пропуснатите му възможности за професионално развитие;

да се осъди ЕЦБ да заплати на жалбоподателя еквивалента на 7 точки от възнаграждението годишно (3.5 %), считано от 2009 г., така че да се компенсира пропуснатото увеличение на възнаграждението;

да се осъди ЕЦБ да заплати на жалбоподателя 100 %-тно обезщетение за направените от 2006 г. медицински разноски във връзка със заболяването на жалбоподателя;

да се осъди ЕЦБ да заплати на жалбоподателя лихви за забава в размер на 8 % от определения размер;

да се осъди ЕЦБ да заплати всички разноски.