Language of document : ECLI:EU:F:2014:16

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(trešā palāta)

2014. gada 12. februārī

Lieta F‑73/12

Jean‑Pierre Bodson u.c.

pret

Eiropas Investīciju banku (EIB)

Civildienests – EIB personāls – Darba attiecību līgumiskais raksturs – EIB darba samaksas un atalgojuma progresīvas paaugstināšanas reforma

Priekšmets      Prasība, kura ir celta saskaņā ar LESD 270. pantu un ar kuru prasītāji, pirmkārt, lūdz atcelt lēmumus, kas ir ietverti 2012. gada aprīļa algas paziņojumos un ar kuriem tiek piemērots Eiropas Investīciju bankas (EIB vai turpmāk tekstā – “banka”) direktoru padomes 2011. gada 13. decembra lēmums, ar kuru personāla izdevumu budžeta palielinājums tiek noteikts 2,8 %, un bankas vadības komitejas 2012. gada 14. februāra lēmumu, ar kuru tiek īstenots iepriekš minētais direktoru padomes lēmums, un, otrkārt, piespriest EIB samaksāt prasītājiem starpību starp summu, kas maksājama saskaņā ar iepriekš minētajiem lēmumiem un agrākajiem noteikumiem, kā arī atlīdzināt zaudējumus un procentus

Nolēmums      Prasību noraidīt. J.‑P. Bodson un septiņi citi prasītāji sedz savus tiesāšanās izdevumus paši un atlīdzina Eiropas Investīciju bankas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Eiropas Investīciju bankas darbinieki – Darba attiecību regulatīvais raksturs – Dienestu organizēšana un personāla atalgojuma noteikšana – Administrācijas rīcības brīvība

(Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 21. pants; Eiropas Investīciju bankas Personāla reglamenta 13. un 20. pants; Eiropas Investīciju bankas reglamenta 31. pants)

2.      Ierēdņi – Eiropas Investīciju bankas darbinieki – Atalgojums – Sistēmas reforma – Administrācijas rīcības brīvība – Pārbaude tiesā – Robežas

1.      Ja darba līgumi tiek noslēgti ar Savienības struktūru, kurai uzticēts vispārējas nozīmes uzdevums un kurai ir tiesības reglamenta veidā pieņemt savam personālam piemērojamus noteikumus, šāda līguma pušu griba katrā ziņā ir ierobežota ar jebkādiem pienākumiem, kas izriet no šī īpašā uzdevuma un kas ir saistoši kā šīs struktūras vadības struktūrvienībām, tā tās darbiniekiem. Eiropas Investīciju banka saskaņā ar tās reglamenta 31. pantu ir tiesīga reglamenta veidā pieņemt noteikumus, kas ir piemērojami tās personālam. Tāpēc bankas attiecības ar tās līgumdarbiniekiem būtībā pēc rakstura ir regulatīvas.

Šādā nozīmē bankai, lai pildītu tai uzticēto vispārējas nozīmes uzdevumu, ir rīcības brīvība organizēt savu dienestu un vienpusēji noteikt sava personāla atalgojumu, turklāt neatkarīgi no līgumiska rakstura juridiskiem aktiem, kas ir šo darba attiecību pamatā.

(skat. 52., 53. un 55. punktu)

Atsauces

Tiesa: 2004. gada 14. oktobris, Pflugradt/ECB, C‑409/02 P, 34. un 36. punkts; 2008. gada 22. decembris, Centeno Mediavilla u.c./Komisija, C‑443/07 P, 60. punkts

Pirmās instances tiesa: 2002. gada 22. oktobris, Pflugradt/ECB, T‑178/00 un T‑341/00, 53. punkts

2.      Runājot par Eiropas Investīciju bankas darba samaksas un atalgojuma progresīvas paaugstināšanas sistēmas reformu, tādas Savienības struktūras kā bankas budžeta izstrādē ir jāveic sarežģīti politiska rakstura vērtējumi un jāņem vērā ekonomiskā izaugsme un finanšu mainīgie lielumi. Tā kā bankai šajā ziņā ir plaša rīcības brīvība, uz to attiecas tikai šaura pārbaude tiesā, kas tiesnesim liedz struktūras vērtējumu aizstāt ar savējo. Tā Savienības tiesai ir jāaprobežojas ar pārbaudi, vai bankas vērtējumā ir pieļautas acīmredzamas kļūdas un vai tā nav acīmredzami pārsniegusi savas rīcības brīvības robežas.

Lai pierādītu, ka administrācija ir pieļāvusi acīmredzamu kļūdu faktisko apstākļu novērtējumā, kas attaisno lēmuma atcelšanu, pierādījumiem, kuri ir jāiesniedz prasītājam, ir jābūt pietiekamiem, lai atspēkotu administrācijas vērtējuma ticamību. Prasītāju apgalvojums, ka bankas ietaupījumus nodrošina tikai tās personāls, vispār nav pamatots un nepalīdz pierādīt acīmredzamu kļūdu vērtējumā.

(skat. 78., 79. un 90. punktu)

Atsauce

Tiesa: 2005. gada 9. jūnijs, HLH Warenvertrieb un Orthica, C‑318/03, 75. punkts