Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 24. decembrī iesniedza Verwaltungsgericht Cottbus (Vācija) – RO, kuru pārstāv likumiskais pārstāvis/Vācijas Federatīvā Republika

(Lieta C-720/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Cottbus

Pamatlietas puses

Prasītāja: RO, kuru pārstāv likumiskais pārstāvis

Atbildētāja: Vācijas Federatīvā Republika, ko pārstāv Bundesministerium des Innern, kuru savukārt pārstāv Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge

Prejudiciālie jautājumi

Vai, ņemot vērā Savienības tiesībās paredzēto mērķi novērst otrreizējo kustību, kā arī Regulā (ES) Nr. 604/2013 1 paredzēto vispārējo ģimenes vienotības principu, pēc analoģijas ir jāpiemēro šīs regulas 20. panta 3. punkts situācijā, kurā nepilngadīgs bērns un viņa vecāki iesniedz starptautiskās aizsardzības pieteikumus vienā un tajā pašā dalībvalstī, taču vecākiem jau ir piešķirta starptautiskā aizsardzība citā dalībvalstī, lai gan tikai bērns ir dzimis dalībvalstī, kurā viņš ir iesniedzis starptautiskās aizsardzības pieteikumu?

Ja atbilde uz jautājumu ir apstiprinoša, vai saskaņā ar Regulu Nr. 604/2013 nav jāizskata nepilngadīga bērna patvēruma pieteikums un saskaņā ar regulas 26. pantu ir jāpieņem pārsūtīšanas lēmums, ņemot vērā to, ka, piemēram, par nepilngadīga bērna starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu atbildīga ir tā dalībvalsts, kurā viņa vecākiem ir piešķirta starptautiskā aizsardzība?

Ja atbilde uz iepriekšējo jautājumu ir apstiprinoša, vai Regulas Nr. 604/2013 20. panta 3. punkts ir piemērojams pēc analoģijas arī tiktāl, ciktāl tā otrajā teikumā ir atzīts, ka nav nepieciešams veikt atsevišķu uzņemšanas procedūru attiecībā uz vēlāk dzimušu bērnu, lai gan tad pastāv risks, ka uzņēmēja dalībvalsts nezina par iespējamo nepilngadīgā bērna uzņemšanas situāciju vai saskaņā ar tās administratīvo praksi noraida šīs regulas 20. panta 3. punkta piemērošanu pēc analoģijas, un tādējādi nepilngadīgajam bērnam pastāv risks kļūt par “refugee in orbit” [“riņķojošo” bēgli] (skat. BVerwG, spriedums, 23.06.2020-1 C 37.19; ECLI:DE:BVerwG:2020:230620U1C37.19.0)?

Ja atbilde uz otro un trešo jautājumu ir noliedzoša, vai attiecībā uz nepilngadīgu bērnu, kas dalībvalstī ir iesniedzis starptautiskās aizsardzības pieteikumu, var pieņemt lēmumu par nepieņemamību, pēc analoģijas piemērojot Direktīvas 2013/32/ES 2 33. panta 2. punkta a) apakšpunktu, arī tad, ja citā dalībvalstī ir piešķirta starptautiskā aizsardzība nevis pašam bērnam, bet gan viņa vecākiem?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 604/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (pārstrādāta redakcija) (OV 2013, L 180, 31. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/32/ES (2013. gada 26. jūnijs) par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai (pārstrādāta versija) (OV 2013, L 180, 60. lpp.).