Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 16 grudnia 2020 r. w sprawie T-535/19, H.R. Participations / EUIPO – Hottinger Investment Management (JCE HOTTINGUER), wniesione w dniu 22 lutego 2021 r. przez H.R. Participations SA

(Sprawa C-109/21 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: H.R. Participations SA (przedstawiciele: P. Wilhelm i J. Rossi, avocats)

Pozostali uczestnicy postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Hottinger Investment Management Ltd

Postanowieniem z dnia 2 czerwca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) odmówił przyjęcia odwołania do rozpoznania i obciążył H.R. Participations SA jej własnymi kosztami.

____________