Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle (Nederland) den 29 januari 2021 – O.T. E. mot Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Mål C-66/21)

Rättegångsspråk: nederländerna

Hänskjutande domstol

Rrechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle

Parter i det nationella målet

Klagande: O.T. E.

Motpart: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Tolkningsfrågor

Fråga 1a: Eftersom Nederländerna i sin nationella lagstiftning har försummat att fastställa startpunkten för den betänketid som garanteras i artikel 6.1 i direktiv 2004/81/EG1 , ska denna bestämmelse då tolkas så, att betänketiden automatiskt startar när tredjelandsmedborgaren meddelar de nederländska myndigheterna att denne har fallit offer för människohandel?

Fråga 1b: Eftersom Nederländerna i sin nationella lagstiftning har försummat att fastställa varaktigheten för den betänketid som garanteras i artikel 6.1 i direktiv 2004/81/EG, ska denna bestämmelse då tolkas så, att betänketiden automatiskt upphör när en polisanmälan om människohandel görs eller den berörda tredjelandsmedborgaren har meddelat att denne avstår från att göra en polisanmälan?

Fråga 2: Ska med ett beslut om avvisning eller utvisning i den mening som avses i artikel 6.2 i direktiv 2004/81/EG även förstås åtgärder för avlägsnande av en tredjelandsmedborgare från en medlemsstat till en annan medlemsstat?

Fråga 3a: Utgör artikel 6.2 i direktiv 2004/81/EG hinder för att under den betänketid som garanteras i artikel 6.1 fatta ett beslut om överföring?

Fråga 3b: Utgör artikel 6.2 i direktiv 2004/81/EG hinder för att under den betänketid som garanteras i artikel 6.1 verkställa ett redan fattat beslut om överföring, eller förbereda verkställigheten av detta?

____________

1 Rådets direktiv av den 29 april 2004 om uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människohandel eller som har fätt hjälp till olaglig invandring och vilka samarbetar med de behöriga myndigheterna (EUT L 261, 2004, s. 19).

.