Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 2. februára 2021 – Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG/E. Leinfelder GmbH, TL, SW, WL

(vec C-62/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa a navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG

Žalovaní a odporcovia v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: E. Leinfelder GmbH, TL, SW a WL

Prejudiciálne otázky

1.    Má skutočnosť, upravená v článku 56 ods. 1 písm. a) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva1 a v článku 63 ods. 1 písm. a) nariadenia o ochrannej známke Európskej únie2 , v zmysle ktorej návrh na zrušenie ochrannej známky Európskej únie z dôvodu jej nepoužívania môže podať akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ako aj procesne spôsobilé záujmové združenie, za následok neúčinnosť zmluvnej dohody, na základe ktorej sa tretia osoba voči majiteľovi ochrannej známky Európskej únie zaviaže, že nepodá na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo návrh na zrušenie práv k tejto ochrannej známke z dôvodu jej nepoužívania?

2.    Má skutočnosť, upravená v článku 56 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 a v článku 63 ods. 1 písm. a) nariadenia 2017/1001, v zmysle ktorej návrh na zrušenie ochrannej známky Európskej únie z dôvodu jej nepoužívania môže podať akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ako aj procesne spôsobilé záujmové združenie, za následok, že sa na právoplatný rozsudok súdu členského štátu, ktorým sa žalovanému ukladá povinnosť vziať späť návrh na zrušenie práv k ochrannej známke Európskej Únie, ktorý z dôvodu jej nepoužívania podal sám alebo prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu, neprihliada v konaní vo veci zrušenia vedenom pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo a súdmi Únie?

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. januára 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1).