Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 30. mája 2013 – Marcuccio/Komisia

(vec F-141/11)1

(Verejná služba – Článok 34 ods. 1 a 6 rokovacieho poriadku – Žaloba podaná faxom v lehote na podanie žaloby – Vlastnoručný podpis advokáta rozdielny od podpisu nachádzajúceho sa na origináli žaloby zaslanej poštou – Oneskorenie žaloby – Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, avocat)

Predmet veci

Návrh na zrušenie implicitného rozhodnutia Komisie zamietajúceho žiadosť žalobcu o zaplatenie mzdových nedoplatkov za obdobie od septembra do decembra 2010 a za január 2011

Výrok

Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

Luigi Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Európskej komisie.

____________

1 Ú. v. EÚ C 65, 3.3.2012., s. 25.