Language of document : ECLI:EU:F:2016:7

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN ENSIMMÄISEN JAOSTON PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄYS

28 päivänä tammikuuta 2016

Asia F‑138/11

David Schwander

vastaan

Euroopan komissio

Eläkeoikeuksien siirtäminen – Unionin yleisen tuomioistuimen tuomiot, jotka on annettu asian käsittelyn aikana – Kanteen peruuttaminen – Asian poistaminen rekisteristä – Kummankin asianosaisen velvollisuus korvata oikeudenkäyntikulut

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa David Schwander vaatii virkamiestuomioistuinta lähinnä kumoamaan ”Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston” (PMO) 10.5.2011 tekemän päätöksen, jossa yhtäältä peruutettiin hänen hyvitettäviä eläkeoikeuksiaan koskeva ehdotus, joka hänelle oli tehty 22.10.2009 ja jonka hän oli hyväksynyt 17.12.2009 ja toisaalta vahvistettiin hänen hyvitettäviä eläkeoikeuksiaan koskeva uusi laskelma, joka laadittiin Euroopan komission 3.3.2011 antamia, henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 ja 12 artiklan yleisiä täytäntöönpanosäännöksiä soveltaen.

Ratkaisu:      Asia T-138/11 poistetaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen rekisteristä. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Oikeudenkäyntimenettely – Kanteen peruuttaminen – Asian poistaminen rekisteristä

(Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 84 artikla ja 103 artiklan 5 kohta)

(ks. 7 kohta)