Language of document : ECLI:EU:F:2016:7

BESLUT MEDDELAT AV ORDFÖRANDEN PÅ FÖRSTA AVDELNINGEN VID EUROPEISKA UNIONENS personaldomstol

den 28 januari 2016

Mål F‑138/11

David Schwander

mot

Europeiska kommissionen

”Överföring av pensionsrättigheter – Domar från Europeiska unionens tribunal som avgjorts under förfarandets gång – Sökanden har återkallat talan – Avskrivning – Fördelning av rättegångskostnaderna”

Saken:      Talan väckt med stöd av artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, av David Schwander med yrkande i huvudsak om ogiltigförklaring av det beslut som Byrån för löneadministration och individuella ersättningar (PMO) fattade den 10 maj 2011, enligt vilket dels det förslag till beräkning av de pensionsgrundande tjänsteåren för hans pensionsrättigheter som han hade fått den 22 oktober 2009 och godtagit den 17 december 2009, återkallades och dels en ny beräkning av de pensionsgrundande tjänsteåren för hans pensionsrättigheter fastställdes med stöd av de allmänna bestämmelserna om genomförande av artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna som kommissionen antog den 3 mars 2011.

Avgörande:      Mål F‑138/11 avskrivs från vidare handläggning vid personaldomstolen. Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

Domstolsförfarande – Sökanden har återkallat talan – Avskrivning

(Personaldomstolens rättegångsregler, artiklarna 84 och 103.5)

(se punkt 7)