Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 3. srpna 2018 – French Data Network, La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs v. Premier ministre, Garde des Sceaux, ministre de la Justice

(Věc C-512/18)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: French Data Network, La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs

Odpůrci: Premier ministre, Garde des Sceaux, ministre de la Justice

Předběžné otázky

1)    Je třeba na povinnost plošného a nediferencovaného uchovávání uloženou poskytovatelům na základě ustanovení čl. 15 odst. 1 směrnice [2002/58/ES] ze dne 12. července 20021 nahlížet zejména s ohledem na záruky a kontroly, k nimž patří shromažďování a využívání údajů o spojení, tak, že jde o zásah odůvodněný právem na bezpečnost, které je zaručeno článkem 6 Listiny základních práv Evropské unie, a požadavky národní bezpečnosti, za které podle článku 4 Smlouvy o Evropské unii nesou odpovědnost výhradně členské státy?

2)    Musí být ustanovení směrnice [2000/31/ES] ze dne 8. června 20002 , nahlížená ve světle článků 6, 7, 8 a 11, jakož i čl. 52 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie, vykládána v tom smyslu, že umožňují členskému státu přijmout vnitrostátní právní úpravu ukládající osobám, jejichž činností je poskytování přístupu veřejnosti ke komunikačním službám on-line, a fyzickým či právnickým osobám, které i bezúplatně nabízejí veřejnosti služby veřejné komunikace on-line, ukládání znaků, dokumentů, obrázků, zvuků nebo zpráv jakékoli povahy poskytnutých příjemci těchto služeb, povinnost uchovávat údaje umožňující identifikaci kohokoli, kdo přispěl k vytváření obsahu nebo části obsahu služeb, které tyto osoby poskytují, aby mohl soudní orgán v případě potřeby požadovat informace s cílem zajistit dodržování pravidel týkajících se občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnosti?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Úř. věst. L 201, s. 37, Zvl. vyd. 13/29, s. 514).

2     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. věst. L 178, s. 1, Zvl. vyd.13/25, s. 399).