Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 3. augustil 2018 – French Data Network, La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs versus Premier ministre, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

(kohtuasi C-512/18)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: French Data Network, La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs

Vastustajad: Premier ministre, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Eelotsuse küsimused

Kas elektrooniliste sideteenuste pakkujatele seda lubavate 12. juuli 2002. aasta direktiivi [2002/58/EÜ]1 artikli 15 lõike 1 sätete alusel pandud andmete üldise ja vahet tegemata säilitamise kohustust tuleks, võttes iseäranis arvesse nende ühendusandmete kogumise ja kasutamisega seotud tagatisi ja kontrollimehhanisme, käsitada riivena, mis on põhjendatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 6 tagatud õigusega turvalisusele ja riigi julgeoleku kaitsmise vajadusega, mille eest vastutavad Euroopa Liidu lepingu artikli 4 kohaselt ainult liikmesriigid?

Kas 8. juuni 2000. aasta direktiivi [2000/31/EÜ]2 sätteid tuleks Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 6, 7, 8 ja 11 ning artikli 52 lõiget 1 arvestades tõlgendada nii, et need lubavad liikmesriigil kehtestada riigisisesed normid, millega pannakse isikutele, kes pakuvad juurdepääsu interneti teel üldsusele andmete edastamise teenustele, ning füüsilistele või juriidilistele isikutele, kes tagavad, isegi kui nad teevad seda tasuta, interneti teel üldsusele andmete edastamise teenuste kaudu üldsusele edastamise eesmärgil nende teenuste kasutajate poolt edastatud signaalide, tekstide, piltide, helide või mis tahes liiki sõnumite salvestamise, kohustus säilitada andmeid, mis võimaldavad tuvastada kõik nende poolt osutatavate teenuste sisu või selle osa loomises osalenud isikud, et kohus saaks vajaduse korral nõuda nende andmete esitamist tsiviil- või karistusõiguslikku vastutust reguleerivate sätete kohaldamiseks?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (EÜT L 201, lk 37; ELT eriväljaanne 13/29, lk 514).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) (EÜT L 178, lk 1; ELT eriväljaanne 13/25, lk 399).