Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 3 august 2018 – French Data Network, La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs/Premier ministre, Garde des Sceaux, ministre de la Justice

(Cauza C-512/18)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere:

Conseil d'État

Părțile din procedura principală

Reclamante: French Data Network, La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs

Pârâți: Premier ministre, Garde des Sceaux, ministre de la Justice

Întrebările preliminare

Obligația de păstrare generalizată și nediferențiată, impusă furnizorilor în temeiul dispozițiilor permisive ale articolului 15 alineatul (1) din Directiva [2002/58/CE] din 12 iulie 20021 trebuie să fie considerată, în special având în vedere garanțiile și controlul de care sunt însoțite ulterior colectarea și utilizarea acestor date de conectare, o ingerință justificată de dreptul la siguranță garantat la articolul 6 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și de cerințele privind securitatea națională, care rămâne responsabilitatea exclusivă a statelor membre în temeiul articolului 4 din Tratatul privind Uniunea Europeană?

Dispozițiile Directivei [2000/31/CE] din 8 iunie 20002 , citite în lumina articolelor 6, 7, 8 și 11, precum și a articolului 52 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, trebuie interpretate în sensul că permit unui stat să instituie o reglementare națională care impune atât persoanelor a căror activitate constă în a oferi publicului online accesul la servicii de comunicații, cât și persoanelor fizice sau juridice care asigură, chiar cu titlu gratuit, pentru punerea la dispoziția publicului prin servicii de comunicații publice online, stocarea de semnale, de texte, de imagini, de sunete sau de mesaje de orice natură furnizate de destinatari ai acestor servicii, să păstreze datele de natură să permită identificarea oricărei persoane care a contribuit la crearea conținutului sau a unuia dintre conținuturile serviciilor pe care le prestează, pentru ca autoritatea judiciară să poată solicita, dacă este cazul, comunicarea acestora, în vederea asigurării respectării normelor privind răspunderea civilă sau penală?

____________

1     Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (JO L 201, p. 37, Ediție specială, 13/vol. 36, p. 63).

2     Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (directiva privind comerțul electronic) (JO L 178, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 29, p. 257).