Language of document :

8. detsembril 2009 esitatud hagi - Papathanasiou versus Siseturu Ühtlustamise Amet

(Kohtuasi F-99/09)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Elisavet Papathanasiou (Alicante, Hispaania) (esindaja: advokaat H. Tettenborn)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Esiteks hagejaga sõlmitud lepingus sisalduva tingimuse tühistamine, mis näeb ette töölepingu automaatse lõpetamise juhul, kui hageja ei osutu valituks Siseturu Ühtlustamise Ameti tarvis ette nähtud väliskonkursi korras ja teiseks tunnistamine, et konkursid OHMI/AD/01/07, OHMI/AD/02/07, OHMI/AST/01/07 ja OHMI/AST/02/02 ei oma hagejaga sõlmitud lepingu suhtes mingit mõju. Lisaks taotletakse kahju hüvitamist.

Hageja nõuded

Üldkohus peab tühistama Siseturu Ühtlustamise Ameti 12. märtsi 2009. aasta kirja ja selles sisalduva Siseturu Ühtlustamise Ameti otsuse, mille kohaselt lõpeb töösuhe hagejaga 16. märtsil 2009 algava 8 kuulise etteteatamistähtaja möödumisel ning tuvastama, et hageja töösuhe Siseturu Ühtlustamise Ametiga on jätkuv ja seda ei ole võimalik lõpetada. Kui Üldkohus peab seda vajalikuks, palub hageja tühistada ka tema arvates teiste kirjadega seotud Siseturu Ühtlustamise Ameti 3. augusti 2009. aasta kirja (tähtaja kulgemise peatamine kolmeks kuuks) ja 9. oktoobri 2009. aasta kirja (taotluse rahuldamata jätmine).

Üldkohus peab tühistama hageja ja Siseturu Ühtlustamise Ameti vahelise töölepingu artiklis 5 sisalduva lõpetamise tingimuse või tuvastama selle tühisuse; teise võimalusena

tunnistama, et ka tulevikus ei ole hageja töölepingu lõpetamine võimalik tema töölepingus sisalduvale lõpetamise tingimusele tuginedes;

alternatiivselt tegema kindlaks, et Siseturu Ühtlustamise Ameti 12. märtsi 2009. aasta kirjas nimetatud konkursid ei saanud igatahes tuua endaga mingeid negatiivseid tagajärgi lõpetamise tingimusest tulenevalt.

Üldkohus peab otsuses kohustama Siseturu Ühtlustamise Ametit hüvitama hagejale kahju sobivas, Üldkohtu poolt kindlaksmääratavas suuruses nõudes esimesena nimetatud tegevustega tekitatud moraalse ja mittevaralise kahju eest.

Kui Üldkohtu otsuse tegemise ajaks on Siseturu Ühtlustamise Ameti õigusvastase tegevuse tulemusena juba lõppenud hageja faktiline töötamine ja/või on Siseturu Ühtlustamise Amet lõpetanud hagejale võlgnetavate summade maksmise hoolimata töösuhte jätkumisest

Üldkohus peab otsuses kohustama Siseturu Ühtlustamise Ametit hüvitama hagejale täielikult - tehes samas kindlaks Siseturu Ühtlustamise Ameti kohustuse jätkata hageja töösuhet ja jagada talle tööülesandeid senistel tingimustel - talle tekitatud materiaalse kahju, eelkõige kõigi võimalikult maksmisele kuuluvate summade väljamaksmise kaudu ja hüvitama kõik Siseturu Ühtlustamise Ameti õigusvastase käitumisega tekitatud kulutused (millest arvatakse maha saadud töötutoetus);

teise võimalusena, kui õiguslike ning tegelike põhjuste tõttu otsustatakse käesolevas olukorras loobuda hageja töösuhte ennistamisest ja/või töösuhte jätkamisele kohustamisest senistel tingimustel, kohustada Siseturu Ühtlustamise Ametit hüvitama õigusvastase töösuhte lõpetamisega hagejale tekitatud materiaalse kahju, makstes kahjuhüvitist, mille suuruse arvutamisel võetakse arvesse tegelikult oodatava sissetuleku ning sissetuleku vahe, mida hageja oleks saanud lepingu jätkumisel, arvestades ka pensioni ning muude nõuetega;

Üldkohus peab kohtukulud välja mõistma Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

____________