Language of document :

Kanne 8.12.2009 - Papathanasiou v. SMHV

(Asia F-99/09)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Elisavet Papathanasiou (Alicante, Espanja) (edustaja: Rechtsanwalt H. Tettenborn)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä kantajan sopimuksen sopimuslausekkeen mitättömäksi julistaminen; tällä sopimuslausekkeella määrätään työsopimuksen automaattisesta lakkaamisesta siinä tapauksessa, että kantaja ei tulisi valituksi SMHV:a varten järjestetyssä avoimessa kilpailussa, ja toisaalta sen toteaminen, että kilpailuilla OHMI/AD/01/07, OHMI/AD/02/07, OHMI/AST/01/07 ja OHMI/AST/02/02 ei ole mitään vaikutusta kantajan sopimukseen. Lisäksi vahingonkorvauksen vaatiminen.

Vaatimukset

On kumottava 12.3.2009 päivätty SMHV:n kirje ja siihen sisältyvät SMHV:n päätökset, joiden mukaan kantajan työsuhde päättyy 16.3.2009 alkavan kahdeksan kuukauden irtisanomisajan päätyttyä, ja todettava, että kantajan työsuhde SMHV:n kanssa jatkuu keskeytyksettä ilman irtisanomista. Kantaja vaatii - sikäli kuin virkamiestuomioistuin pitää sitä tarpeellisena - myös muiden, kantajan epäitsenäiseksi luokittelemien 3.8.2009 päivätyn SMHV:n kirjeen (määräajan keskeyttäminen kolmeksi kuukaudeksi) ja 9.10.2009 päivätyn SMHV:n kirjeen (valituksen hylkääminen) kumoamista.

Kantajan ja SMHV:n välillä tehdyn työsopimuksen 5 artiklaan sisältyvä lakkauttamislauseke on kumottava tai todettava mitättömäksi ja toissijaisesti

on todettava, että kantajan työsopimuksen päättämistä ei voida myöskään tulevaisuudessa perustaa kantajan työsopimuksen lakkauttamislausekkeeseen

toissijaisesti on todettava, että 12.3.2009 päivätyssä SMHV:n kirjeessä mainitut valintamenettelyt eivät voineet missään tapauksessa saada aikaan sitä, että lakkauttamislausekkeen perusteella syntyisi negatiivisia vaikutuksia.

SMHV on velvoitettava suorittamaan kantajalle vahingonkorvausta virkamiestuomioistuimen asianmukaiseksi arvioima määrä hänelle ensimmäisessä vaatimuskohdassa mainituista ilmoituksista aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä ja aineettomasta vahingosta.

Siinä tapauksessa, että kantajan tosiasiallinen työskentely on jo päättynyt virkamiestuomioistuimen päätöksen hetkellä ja/tai SMHV:n kantajalle suoritettavien määrien maksaminen on jo lopetettu SMHV:n lainvastaisen menettelyn vuoksi työsuhteen jatkumisesta huolimatta:

On todettava, että SMHV:lla on velvollisuus jatkaa kantajan työsuhdetta entisin ehdoin ja ottaa tämä takaisin palvelukseensa ja SMHV on velvoitettava korvaamaan kattavasti kantajalle tälle aiheutunut aineellinen vahinko, erityisesti maksamalla kaikki mahdollisesti vielä maksamatta olevat määrät ja korvaamalla kaikki muut kustannukset, jotka ovat aiheutuneet kantajalle SMHV:n lainvastaisesta menettelystä (saatu työttömyyskorvaus pois lukien).

Toissijaisesti siinä tapauksessa, että kantajaa ei edellä mainitussa tapauksessa voida oikeudellisista tai tosiasiallisista syistä johtuen ottaa takaisin palvelukseen ja/tai jatkaa hänen työsuhdettaan entisin ehdoin, SMHV on velvoitettava suorittamaan kantajalle tämän työskentelyn lainvastaisesta päättymisestä aiheutuvasta aineellisesta vahingosta vahingonkorvausta, joka on suuruudeltaan hänen tosiasiallisesti odotettavissa olevien elinikäisten ansioidensa ja niiden elinikäisten ansioiden välinen erotus, jotka kantaja olisi saanut, jos työsopimus jatkuisi, eläke-etuudet ja muut oikeudet huomioon ottaen.

SMHV on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________