Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) dne 12. února 2021 – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

(Věc C-88/21)

Jednací jazyk: litevština

Předkládající soud

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastník původního řízení

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Předběžné otázky

1.    Musí být článek 39 rozhodnutí Rady 2007/533/SVV ze dne 12. června 2007 o zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II), zejména čl. 39 odst. 3, vykládán tak, že ukládá povinnost zakázat registraci věcí, ohledně nichž byl v Schengenském informačním systému vydán záznam, bez ohledu na to, že záznam již není relevantní (vozidlo bylo nalezeno, trestní řízení v členském státě, kde bylo vozidlo nalezeno, bylo odloženo z důvodu, že v dotčeném členském státě nebyl spáchán trestný čin, stát, který vložil záznam, byl informován, avšak nepřijal opatření k vynětí záznamu ze systému)?

2.    Musí být článek 39 rozhodnutí Rady 2007/533/SVV ze dne 12. června 2007 o zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II), zejména čl. 39 odst. 3, vykládán tak, že členskému státu, který nalezl věc, k níž byl vydán záznam podle čl. 38 odst. 1 uvedeného nařízení, ukládá, aby zavedl pravidla vnitrostátního práva, která by zakazovala jakékoliv jiné úkony s nalezenou věcí než úkony, jimiž by byl dosažen cíl uvedený v článku 38 (zabavení nebo zajištění důkazů v trestním řízení)?

3.     Musí být článek 39 nařízení Rady 2007/533/SVV ze dne 12. června 2007o zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II), zejména čl. 39 odst. 3, vykládán tak, že umožňuje členským státům, aby přijaly právní předpisy, které stanoví výjimky ze zákazu registrace vozidel, ohledně nichž byl vložen záznam do SIS podle článku 38 uvedeného rozhodnutí, poté, co příslušné orgány členského státu přijaly kroky k tomu, aby byl stát, který záznam vložil, informován o nalezené věci?

____________