Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 11. februārī iesniedza Curtea de Apel Cluj (Rumānija) – NSV, NM/BT

(Lieta C-87/21)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curtea de Apel Cluj

Pamatlietas puses

Prasītāji: NSV, NM

Atbildētāja: BT

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 93/13/EEK 1 1. panta 2. punkts, 5. pants, 4. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka no [negodīgā rakstura] kontroles nav izslēgts līguma noteikums par valūtas maiņas kursa risku, ar kuru atlīdzības līgumā, kā pamatā ir varas attiecības, tiek pārņemts princips, kas ir paredzēts papildinoša rakstura tiesību normā, kas ir piemērojama bezatlīdzības līgumiem un kuras mērķis ir nostādīt līgumslēdzējas puses līdzvērtīgā līmenī, un kuru likumdevējs nav izvērtējis, lai panāktu saprātīgu līdzsvaru starp komersanta un patērētāja interesēm, ja komersants ir izdarījis pārņemšanu, pirmslīguma posmā nesniedzot patērētājam informāciju, konsultācijas un brīdinājumus saistībā ar bankas produkta īpatnību no kredīta valūtas rakstura aspekta, lai patērētājs varētu apzināties uzņemto saistību ekonomiskās sekas?

Vai Direktīva 93/13/EEK ir jāinterpretē tādējādi, ka izslēgšana nav attaisnota, ja pastāv elementi, kas ļauj uzskatīt, ka komersants ir iekļāvis noteikumu ļaunprātīgi, zinot, ka papildinoša rakstura tiesību normā izteiktā principa piemērošana var izraisīt būtisku nelīdzsvarotību pušu tiesībās un pienākumos par sliktu patērētājam?

____________

1 Padomes Direktīva 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (OV 1993 L 95, 29. lpp.).