Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Cluj (Romunija) 11. februarja 2021 – NSV, NM/BT

(Zadeva C-87/21)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Cluj

Stranke

Pritožnika: NSV, NM

Nasprotna stranka: BT

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 1(2), člen 5 [in] člen 4(1) Direktive 93/13/EGS1 razlagati tako, da pogodbeni pogoj v zvezi s tečajnim tveganjem – ki v odplačni pogodbi, temelječi na razmerjih moči, uveljavlja načelo, izraženo v dispozitivnem predpisu, ki se uporablja za neodplačne pogodbe, pri čemer je namen tega predpisa zagotovitev enakopravnosti pogodbenih strank in ta predpis ni bil predmet presoje zakonodajalca, na podlagi katere bi ta določil razumno ravnotežje med interesi prodajalca ali ponudnika in potrošnika – ni izključen iz nadzora, če je prodajalec ali ponudnik načelo uporabil, ne da bi potrošniku v fazi pred sklenitvijo pogodbe zagotovil obveščanje, svetovanje in opozorila glede posebnosti bančnega produkta z vidika značilnosti kreditne valute, da bi potrošnik lahko razumel ekonomske posledice sprejete obveznosti?

Ali je treba Direktivo 93/13/EGS razlagati tako, da izključitev ni utemeljena, če obstajajo elementi, po katerih bi lahko sklepali, da je prodajalec ali ponudnik pogodbeni pogoj vključil v slabi veri, pri čemer se je zavedal, da lahko uporaba načela, izraženega v dispozitivnem predpisu, povzroči precejšnje neravnovesje med pravicami in obveznostmi strank v škodo potrošnika?

____________

1 Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nepoštenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL 1993 L 95, str. 29).