Language of document :

Преюдициално запитване от Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Белгия), постъпило на 4 май 2018 г. — X/Belgischer Staat

(Дело C-302/18)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Страни в главното производство

Жалбоподател: X

Ответник: Belgischer Staat

Преюдициални въпроси

Следва ли член 5, параграф 1, буква а) от Директива 2003/109/ЕО1 , който предвижда по-специално че за получаването на статут на дългосрочно пребиваващ гражданинът на трета страна трябва да докаже, че „разполага“ за себе си и за членовете на неговото семейство с право на издържа с устойчиви и редовни доходи, достатъчни за покриване на собствената му издръжка и тази на членовете на семейството му, без да се прибягва до системата за социално подпомагане на съответната държава членка, да се тълкува в смисъл, че за тази цел се имат предвид само „собствени доходи“ на гражданина на трета страна?

Или за тази цел е достатъчно доходите да са на разположение на гражданина на трета страна, без да се поставят изисквания относно произхода на тези доходи, така че те да могат да бъдат предоставени на гражданина на трета страна и от член на семейството или друго трето лице?

Ако отговорът на последния въпрос е утвърдителен, достатъчно ли е в този случай поето от трето лице задължение за финансиране на разноски, с което това трето лице се задължава да гарантира, че молителят, който иска да получи статут на дългосрочно пребиваващ, „разполага със стабилни, редовни и достатъчни средства за себе си и за членовете на семейството му на [негова] издръжка, така че да не бъд[e] в тежест на публичните органи“, за да се докаже, че молителят може да разполага с доходи по смисъла на член 5, параграф 1, буква а) от Директива 2003/109/ЕО?

____________

1     Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 година относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни (ОВ L 16, 2004 г., стр. 44; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 225).