Language of document : ECLI:EU:C:2019:830

Byla C302/18

X

prieš

Belgische Staat

(Raad voor Vreemdelingenbetwistingen prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

 2019 m. spalio 3 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Imigracijos politika – Trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statusas – Direktyva 2003/109/EB – Ilgalaikio gyventojo statuso įgijimo sąlygos – 5 straipsnio 1 dalies a punktas – Pastovūs, reguliarūs ir pakankami ištekliai“

Sienų kontrolė, prieglobstis ir imigracija – Imigracijos politika – Trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statusas – Direktyva 2003/109 – Ilgalaikio gyventojo statuso įgijimas – Sąlyga – Pastovios ir nuolatinės lėšos, kurių pakanka – Sąvoka – Pastovūs, reguliarūs ir pakankami ištekliai – Įtraukimas – Sąlygos

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai; Tarybos direktyvos 2003/109 5 straipsnio 1 dalies a punktas)

(žr. 26–31, 34–36, 40–44 punktus ir rezoliucinę dalį)

Santrauka

Siekdamas įrodyti, kad turi pastovių, reguliarių ir pakankamų išteklių, ilgalaikio gyventojo statusą siekiantis įgyti asmuo taip pat gali remtis trečiojo asmens suteiktais ištekliais

2019 m. spalio 3 d. Sprendime X (C‑302/18) Teisingumo Teismas išaiškino Direktyvą 2003/109(1), kiek joje numatyta, kad valstybės narės reikalauja, kad ilgalaikio gyventojo statusą siekiantys įgyti trečiųjų šalių piliečiai įrodytų, kad jie patys ir nuo jų priklausomi šeimos nariai turi pastovių ir reguliarių išteklių, kurių pakanka patiems išsilaikyti ir išlaikyti savo šeimos narius, nesikreipiant į atitinkamos valstybės narės socialinės pagalbos sistemą(2). Teisingumo Teismas nusprendė, kad sąvoka „ištekliai“ reiškia ne tik ilgalaikio gyventojo statusą siekiančio įgyti pareiškėjo nuosavus išteklius, ji taip pat gali apimti ir išteklius, kurių šiam pareiškėjui suteikia trečiasis asmuo, jeigu, atsižvelgiant į individualią atitinkamo pareiškėjo padėtį, jie yra pastovūs, reguliarūs ir pakankami.

Šis sprendimas priimtas byloje dėl ginčo tarp Kamerūno piliečio X ir Belgische Staat (Belgijos valstybė) dėl prašymo leisti apsigyventi ir suteikti ilgalaikio gyventojo statusą. Savo prašyme X rėmėsi savo brolio ištekliais ir pateikė jo pasirašytą rašytinį įsipareigojimą užtikrinti, kad X ir jo išlaikomi šeimos nariai turėtų pastovių, nuolatinių ir pakankamų pragyvenimo lėšų. Prašymas buvo atmestas remiantis tuo, kad X neturi nuosavų išteklių ir vien tai, jog jį išlaikys brolis, nereiškia, kad jis turi reguliarių ir pastovių pajamų.

Teisingumo Teismas, konstatavęs, kad nagrinėjamoje nuostatoje vartojama sąvoka „ištekliai“ yra autonomiška Sąjungos teisės sąvoka, pažymėjo, kad vien šios nuostatos formuluotė neleidžia nustatyti joje nurodytų išteklių pobūdžio ar jų kilmės. Iš tiesų, kai kuriose direktyvos kalbinėse versijose vartojama sąvoka, tapati žodžiui „ištekliai“, o kitose – sąvoka, tapati žodžiui „pajamos“. Taigi Teisingumo Teismas pateikė išaiškinimą, pagrįstą direktyvos tikslu ir nagrinėjamos nuostatos kontekstu, ir nusprendė, be kita ko, kad iš esmės direktyva neleidžia nustatyti papildomų sąlygų, susijusių su nagrinėjamoje nuostatoje numatytų išteklių kilme.

Toliau Teisingumo Teismas nusprendė, kad iš nagrinėjamos Direktyvos 2003/109 nuostatos formuluotės, tikslo ir konteksto, lyginant su panašiomis direktyvų 2004/38(3) ir 2003/86(4) nuostatomis, matyti, kad pirmojoje nuostatoje nurodytų išteklių kilmė nėra lemiamas kriterijus atitinkamai valstybei narei, siekiant patikrinti, ar jie yra pastovūs, reguliarūs ir pakankami. Iš tiesų, nors direktyvų 2003/109 ir 2004/38 taikymo sritis skiriasi, jose nurodytos „išteklių“ sąlygos gali būti aiškinamos analogiškai, kaip nedraudžiančios suinteresuotajam asmeniui remtis trečiojo asmens – savo šeimos nario – suteiktais ištekliais. Be to, iš Direktyvos 2003/86 matyti, kad lemiamą reikšmę turi ne išteklių kilmė, o jų pastovumas ir pakankamumas, atsižvelgiant į konkrečią suinteresuotojo asmens padėtį.

Galiausiai Teisingumo Teismas pridūrė, kad kompetentinga nacionalinė institucija turi išnagrinėti, ar trečiojo asmens arba pareiškėjo šeimos nario suteikti ištekliai turi būti laikomi pastoviais, reguliariais ir pakankamais. Šiuo tikslu gali būti atsižvelgta į trečiojo asmens arba pareiškėjo šeimos nario prisiimtą teisiškai privalomą įsipareigojimas padengti išlaidas, šeimos ryšį tarp pareiškėjo ir jį išlaikyti pasirengusio šeimos nario ar narių, taip pat pastarųjų asmenų išteklių pobūdį ir pastovumą.


1      2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyva 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso (OL L 16, 2004, p. 44; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 272).


2      5 straipsnio 1 dalies a punktas.


3      2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, p. 77; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 46, ir klaidų ištaisymas – OL L 274, 2009, p. 47).


4      2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyva 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą (OL L 251, p. 12; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 224).