Language of document : ECLI:EU:C:2019:830

Vec C302/18

X

proti

Belgische Staat

(návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Raad voor Vreemdelingenbetwistingen)

 Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 3. októbra 2019

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Prisťahovalecká politika – Postavenie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom – Smernica 2003/109/ES – Podmienky na získanie postavenia osoby s dlhodobým pobytom – Článok 5 ods. 1 písm. a) – Stabilné, pravidelné a dostatočné zdroje“

Hraničné kontroly, azyl a prisťahovalectvo – Prisťahovalecká politika – Postavenie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom – Smernica 2003/109 – Získanie postavenia osoby s dlhodobým pobytom – Podmienka – Stabilné, pravidelné a dostatočné zdroje – Pojem – Zdroje poskytnuté treťou osobou – Zahrnutie – Podmienky

[Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38, článok 7 ods. 1 písm. b) a c); smernica Rady 2003/109, článok 5 ods. 1 písm. a)]

(pozri body 26 – 31, 34 – 36, 40 – 44 a výrok)

Zhrnutie

Na účely preukázania, že má stabilné, pravidelné a dostatočné zdroje, sa žiadateľ o priznanie postavenia osoby s dlhodobým pobytom môže odvolávať na zdroje, ktoré mu boli poskytnuté treťou osobou

V rozsudku X (C‑302/18), vyhlásenom 3. októbra 2019, Súdny dvor vykladal smernicu 2003/109(1) v rozsahu, v akom stanovuje, že členské štáty vyžadujú od štátnych príslušníkov tretích krajín na účely získania postavenia osoby s dlhodobým pobytom dôkazy o tom, že oni sami a na nich závislí rodinní príslušníci majú stabilné a pravidelné zdroje, ktoré sú postačujúce pre nich a ich rodinných príslušníkov, bez zaťaženia systému sociálnej pomoci dotknutého členského štátu.(2) Súdny dvor rozhodol, že pojem „zdroje“ sa netýka len vlastných zdrojov žiadateľa o postavenie osoby s dlhodobým pobytom, alebo môže sa tiež vzťahovať aj na prostriedky poskytnuté tomuto žiadateľovi treťou osobou, pokiaľ sa vzhľadom na individuálnu situáciu dotknutého žiadateľa považujú za stabilné, pravidelné a dostatočné.

Tento rozsudok zapadá do rámca sporu medzi X, kamerunským štátnym príslušníkom, a Belgische Staat (Belgické kráľovstvo) vo veci zamietnutia žiadosti o povolenie usadiť sa a priznanie právneho postavenia osoby s dlhodobým pobytom. V rámci svojej žiadosti X poukázal na zdroje svojho brata a predložil písomné prehlásenie podpísané bratom, ktoré uvádzalo, že bude dbať o to, aby X, ako aj jeho rodinní príslušníci, ktorí sú od neho závislí, mali stabilné, pravidelné a dostatočné zdroje. Žiadosť bola zamietnutá z dôvodu, že X nemá vlastné zdroje a že samotná skutočnosť, že je odkázaný na svojho brata, neznamená, že disponuje pravidelným a stabilným príjmom.

Súdny dvor po tom, čo konštatoval, že pojem „zdroje“ uvedený v predmetnom ustanovení je autonómnym pojmom práva Únie, uviedol, že znenie uvedeného ustanovenia samo osebe neumožňuje určiť ani povahu, ani pôvod prostriedkov, ktoré sú v ňom uvedené. V niektorých jazykových verziách smernice sa totiž používa pojem rovnocenný slovu „prostriedky“, zatiaľ čo iné jazykové verzie používajú pojem „príjmy“. Súdny dvor tak vykonal výklad založený tak na cieli smernice, ako aj na kontexte, do ktorého patrí predmetné ustanovenie, a dospel k záveru, že smernica v zásade neumožňuje stanoviť dodatočné podmienky týkajúce sa pôvodu zdrojov uvádzaných v predmetnom ustanovení.

V nadväznosti na to Súdny dvor rozhodol, že zo skúmania znenia, cieľa a kontextu predmetného ustanovenia smernice 2003/109, vzhľadom na porovnateľné ustanovenia smerníc 2004/38(3) a 2003/86(4) vyplýva, že pôvod prostriedkov uvedených v tomto ustanovení nie je pre dotknutý členský štát na účely overenia, či sú tieto prostriedky stabilné, pravidelné a postačujúce, určujúcim kritériom. Aj keď totiž majú podmienky „zdrojov“ uvedené v smernici 2003/109 a v smernici 2004/38 rozdielny dosah, možno ich vykladať analogicky tak, že nevylučujú, aby sa dotknutá osoba mohla odvolávať na zdroje tretej osoby, ktorá je jej rodinným príslušníkom. Okrem toho zo smernice 2003/86 vyplýva, že nie je rozhodujúci pôvod zdrojov, ale ich trvalosť a dostatočnosť vzhľadom na individuálnu situáciu dotknutej osoby.

Nakoniec Súdny dvor dodal, že príslušnému vnútroštátnemu orgánu prináleží, aby analyzoval, či zdroje pochádzajúce od tretích osôb alebo rodinného príslušníka treba považovať za stabilné, pravidelné a dostatočné. V tejto súvislosti možno zohľadniť právne záväznú povahu prehlásenia tretej osoby alebo rodinného príslušníka žiadateľa o poskytnutí starostlivosti, rodinnú väzbu medzi žiadateľom a rodinným príslušníkom alebo príslušníkmi, ktorí sú ochotní poskytnúť starostlivosť, ako aj povahu a trvalosť zdrojov rodinného príslušníka alebo príslušníkov.


1      Smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktor[í] sú osobami s dlhodobým pobytom (Ú. v. EÚ L 16, 2004, s. 44; Mim. vyd. 19/006, s. 272).


2      Článok 5 ods. 1 písm. a).


3      Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 2004, s. 77; Mim. vyd. 05/005, s. 46).


4      Smernica Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny (Ú. v. EÚ L 251, 2003, s. 12; Mim. vyd. 19/006, s. 224).