Language of document :

Преюдициално запитване от Juzgado Contencioso-Administrativo № 4 de Madrid (Испания), постъпило на 10 февруари 2016 г. — Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania/Ayuntamiento de Getafe

(Дело C-74/16)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado Contencioso-Administrativo № 4 de Madrid

Страни в главното производство

Жалбоподател: Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania

Ответник: Ayuntamiento de Getafe

Преюдициален въпрос

Противоречи ли на член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз освобождаването на Католическата църква от облагане с данък върху строителни, монтажни и ремонтни работи във връзка с извършването им в недвижими имоти, които са предназначени за развиване на икономически дейности без строго религиозен характер?

____________