Language of document :

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 27 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado Contencioso-Administrativo n° 4 de Madrid – Hiszpania) – Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania / Ayuntamiento de Getafe

(Sprawa C-74/16)1

(Odesłanie prejudycjalne – Pomoc państwa – Artykuł 107 ust. 1 TFUE – Pojęcie „pomocy państwa” – Pojęcia „przedsiębiorstwa” i „działalności gospodarczej” – Inne przesłanki stosowania art. 107 ust. 1 TFUE – Artykuł 108 ust. 1 i 3 TFUE – Pojęcia „pomocy istniejącej” i „nowej pomocy” – Umowa z dnia 3 stycznia 1979 r. zawarta między Królestwem Hiszpanii a Stolicą Apostolską – Podatek od konstrukcji, instalacji i robót budowlanych – Zwolnienie na rzecz nieruchomości Kościoła katolickiego)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Juzgado Contencioso-Administrativo n° 4 de Madrid

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania

Strona pozwana: Ayuntamiento de Getafe

Sentencja

Zwolnienie podatkowe takie jak to będące przedmiotem sporu w postępowaniu głównym, z którego to zwolnienia korzysta kongregacja należąca do Kościoła katolickiego w odniesieniu do robót wykonanych w budynku przeznaczonym do prowadzenia działalności niemającej ściśle religijnego celu, może być objęte zakazem wyrażonym w art. 107 ust. 1 TFUE, jeżeli działalność ta ma charakter gospodarczy oraz w zakresie, w jakim ma ona taki charakter, czego sprawdzenie należy do sądu odsyłającego.

____________

1 Dz.U. C 145 z 25.4.2016.

( Język postępowania: hiszpański.