Language of document : ECLI:EU:C:2017:496

Дело C74/16

Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania

срещу

Ayuntamiento de Getafe

(Преюдициално запитване,
отправено от Juzgado Contencioso-Administrativo n° 4 de Madrid)

„Преюдициално запитване — Държавни помощи — Член 107, параграф 1 ДФЕС — Понятието „държавна помощ“ — Понятията „предприятие“ и „икономическа дейност“ — Други условия за прилагането на член 107, параграф 1 ДФЕС — Член 108, параграфи 1 и 3 ДФЕС — Понятията „съществуващи помощи“ и „нови помощи“ — Споразумение от 3 януари 1979 г., сключено между Кралство Испания и Светия престол — Данък върху строителните, монтажните и ремонтните работи — Освобождаване на Католическата църква от данък за недвижимите ѝ имоти“

Резюме — Решение на Съда (голям състав) от 27 юни 2017 г.

1.        Конкуренция — Правила на Съюза — Предприятие — Понятие — Извършване на икономическа дейност — Понятие — Религиозна институция, извършваща педагогически дейности — Образователни дейности, които са обхванати от обществена образователна система и са финансирани с публични средства — Изключване — Образователни дейности, които са организирани от самата институция и не са субсидирани от държавата — Включване

(член 107, параграф 1 ДФЕС)

2.        Конкуренция — Правила на Съюза — Предприятие — Понятие — Извършване на икономическа дейност — Религиозна институция, извършваща икономически и неикономически дейности — Неикономически дейности, финансирани с публични средства — Задължение да се води отделно счетоводство, за да се изключи кръстосаното субсидиране

(член 107, параграф 1 ДФЕС)

3.        Конкуренция — Правила на Съюза — Предприятие — Понятие — Извършване на икономическа дейност — Религиозна институция, извършваща икономически и неикономически дейности — Освобождаване на посочената институция от данък за недвижимите ѝ имоти — Данъчно освобождаване, попадащо в обхвата на правилата на конкуренция — Условие — Недвижими имоти, предназначени поне отчасти за извършването на икономически дейности

(член 107, параграф 1 ДФЕС)

4.        Помощи, предоставяни от държавите — Понятие — Предоставяне на предимство на получателите — Намеса на държавата, облекчаваща разходите, които обикновено обременяват бюджета на предприятието — Включване

(член 107, параграф 1 ДФЕС)

5.        Помощи, предоставяни от държавите — Понятие — Предоставяне на предимство чрез държавни ресурси, за което отговорност носи държавата —Данъчно освобождаване, предвидено в национална правна уредба — Включване

(член 107, параграф 1 ДФЕС)

6.        Помощи, предоставяни от държавите — Засягане на търговията между държавите членки — Нарушаване на конкуренцията — Критерии за преценка — Незначителни помощи

(член 107, параграф 1 ДФЕС; член 2 от Регламент № 1998/2006 на Комисията)

7.        Помощи, предоставяни от държавите — Съществуващи помощи и нови помощи — Понятие

(член 108, параграфи 1 и 3 ДФЕС)

8.        Помощи, предоставяни от държавите — Понятие — Освобождаване на някои предприятия от данъци, предоставено от публичноправните органи —Освобождаване на Католическата църква от данък върху извършваните в недвижимите ѝ имоти строителни, монтажни и ремонтни работи — Включване — Условия

(член 107, параграф 1 ДФЕС)

1.      Вж. текста на решението.

(вж. т. 41—50 и 55—58)

2.      Вж. текста на решението.

(вж. т. 51)

3.      Вж. текста на решението.

(вж. т. 52—54 и 59—62)

4.      Вж. текста на решението.

(вж. т. 65—68)

5.      Вж. текста на решението.

(вж. т. 74—77)

6.      Вж. текста на решението.

(вж. т. 78—84)

7.      Вж. текста на решението.

(вж. т. 86—89)

8.      Данъчно освобождаване като спорното в главното производство, от което се ползва конгрегация на Католическата църква при ремонтни работи в недвижим имот, предназначен за извършването на дейности, които не са строго религиозни, може да попадне в обхвата на забраната по член 107, параграф 1 ДФЕС, ако и доколкото тези дейности са икономически — обстоятелство, което запитващата юрисдикция следва да провери.

(вж. диспозитива)