Language of document : ECLI:EU:C:2017:496

Zaak C74/16

Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania

tegen

Ayuntamiento de Getafe

(verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid)

„Prejudiciële verwijzing – Staatssteun – Artikel 107, lid 1, VWEU – Begrip ‚staatssteun’ – Begrippen ‚onderneming’ en ‚economische activiteit’ – Andere voorwaarden voor toepassing van artikel 107, lid 1, VWEU – Artikel 108, leden 1 en 3, VWEU – Begrippen ‚bestaande steun’ en ‚nieuwe steun’ – Overeenkomst van 3 januari 1979 gesloten tussen het Koninkrijk Spanje en de Heilige Stoel – Belasting op de gebouwen, de installaties en de werken – Vrijstelling voor de onroerende zaken van de Katholieke Kerk”

Samenvatting – Arrest van het Hof (Grote kamer) van 27 juni 2017

1.        Mededinging – Unieregels – Onderneming – Begrip – Uitoefening van een economische activiteit – Begrip – Religieuze instelling die pedagogische activiteiten uitoefent – Onderwijsactiviteiten die in het kader van een openbaar onderwijsstelsel worden uitgeoefend en uit overheidsmiddelen worden gefinancierd – Daarvan uitgesloten – Onderwijsactiviteiten die door de instelling zelf worden georganiseerd en door de Staat niet worden gesubsidieerd – Daaronder begrepen

(Art. 107, lid 1, VWEU)

2.        Mededinging – Unieregels – Onderneming – Begrip – Uitoefening van een economische activiteit – Religieuze instelling die economische activiteiten en niet-economische activiteiten uitoefent – Niet-economische activiteiten die uit overheidsmiddelen worden gefinancierd – Verplichting om een gescheiden boekhouding te voeren teneinde kruissubsidiëring uit te sluiten

(Art. 107, lid 1, VWEU)

3.        Mededinging – Unieregels – Onderneming – Begrip – Uitoefening van een economische activiteit – Religieuze instelling die economische activiteiten en niet-economische activiteiten uitoefent – Belastingvrijstelling voor de onroerende zaken van deze instelling – Belastingvrijstelling die binnen de werkingssfeer van de mededingingsregels valt – Voorwaarde – Onroerende zaken die althans ten dele voor de uitoefening van economische activiteiten zijn bestemd

(Art. 107, lid 1, VWEU)

4.        Steunmaatregelen van de staten – Begrip – Verlening van een voordeel aan de begunstigden – Overheidsinterventie die de lasten verlicht die normaliter op de begroting van een onderneming drukken – Daaronder begrepen

(Art. 107, lid 1, VWEU)

5.        Steunmaatregelen van de staten – Begrip – Toekenning van een met staatsmiddelen bekostigd voordeel toe te rekenen aan de Staat – Belastingvrijstelling waarin een nationale regeling voorziet – Daaronder begrepen

(Art. 107, lid 1, VWEU)

6.        Steunmaatregelen van de staten – Ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer tussen de lidstaten – Aantasting van de mededinging – Beoordelingscriteria – Steun van geringe omvang

(Art. 107, lid 1, VWEU; verordening nr. 1998/2006 van de Commissie, art. 2)

7.        Steunmaatregelen van de staten – Bestaande steunmaatregelen en nieuwe steunmaatregelen – Begrip

(Art. 108, leden 1 en 3, VWEU)

8.        Steunmaatregelen van de staten – Begrip – Verlening door de overheid van een belastingvrijstelling aan bepaalde ondernemingen – Vrijstelling van een belasting op gebouwen, installaties en werken voor de onroerende zaken van de Katholieke Kerk – Daaronder begrepen – Voorwaarden

(Art. 107, lid 1, VWEU)

1.      Zie de tekst van de beslissing.

(zie punten 41‑50, 55‑58)

2.      Zie de tekst van de beslissing.

(zie punt 51)

3.      Zie de tekst van de beslissing.

(zie punten 52‑54, 59‑62)

4.      Zie de tekst van de beslissing.

(zie punten 65‑68)

5.      Zie de tekst van de beslissing.

(zie punten 74‑77)

6.      Zie de tekst van de beslissing.

(zie punten 78‑84)

7.      Zie de tekst van de beslissing.

(zie punten 86‑89)

8.      Een belastingvrijstelling als aan de orde in het hoofdgeding, die een tot de Katholieke Kerk behorende congregatie geniet voor werken uitgevoerd aan een gebouw dat is bestemd voor de uitoefening van activiteiten die geen strikt religieus doel hebben, kan onder het verbod van artikel 107, lid 1, VWEU vallen indien en voor zover het daarbij gaat om economische activiteiten, wat de verwijzende rechterlijke instantie dient na te gaan.

(zie dictum)