Language of document : ECLI:EU:C:2017:496

Sprawa C74/16

Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania

przeciwko

Ayuntamiento de Getafe

(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid)

Odesłanie prejudycjalne – Pomoc państwa – Artykuł 107 ust. 1 TFUE – Pojęcie „pomocy państwa” – Pojęcie „przedsiębiorstwa” i „działalności gospodarczej” – Inne przesłanki stosowania art. 107 ust. 1 TFUE – Artykuł 108 ust. 1 i 3 TFUE – Pojęcia „pomocy istniejącej” i „nowej pomocy” – Umowa z dnia 3 stycznia 1979 r. zawarta między Królestwem Hiszpanii a Stolicą Apostolską – Podatek od konstrukcji, instalacji i robót budowlanych – Zwolnienie na rzecz nieruchomości Kościoła katolickiego

Streszczenie – wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 27 czerwca 2017 r.

1.        Konkurencja – Normy Unii – Przedsiębiorstwo – Pojęcie – Prowadzenie działalności gospodarczej – Pojęcie – Instytucje religijne prowadzące działalność pedagogiczną – Działalność nauczania wpisująca się w system nauczania publicznego i finansowana ze środków publicznych – Wyłączenie – Działalność nauczania organizowana przez samą instytucję i niesubwencjonowana przez państwo – Włączenie

(art. 107 ust. 1 TFUE)

2.        Konkurencja – Normy Unii – Przedsiębiorstwo – Pojęcie – Prowadzenie działalności gospodarczej – Instytucja religijna prowadząca działalność gospodarczą oraz działalność niemającą charakteru gospodarczego – Działalność niemająca charakteru gospodarczego finansowana ze środków publicznych – Obowiązek prowadzenia odrębnej księgowości w celu uniknięcia subwencjonowania skośnego

(art. 107 ust. 1 TFUE)

3.        Konkurencja – Normy Unii – Przedsiębiorstwo – Pojęcie – Prowadzenie działalności gospodarczej – Instytucja religijna prowadząca działalność gospodarczą oraz działalność niemającą charakteru gospodarczego – Zwolnienie podatkowe na rzecz nieruchomości owej instytucji – Zwolnienie podatkowe objęte zakresem stosowania reguł konkurencji – Warunek – Nieruchomości przynajmniej w części przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej

(art. 107 ust. 1 TFUE)

4.        Pomoc przyznawana przez państwa – Pojęcie – Przyznanie korzyści beneficjentom – Interwencja państwa zmniejszająca obciążenia, jakim zazwyczaj podlega budżet przedsiębiorstwa – Włączenie

(art. 107 ust. 1 TFUE)

5.        Pomoc przyznawana przez państwa – Pojęcie – Przypisane państwu przyznanie korzyści przy użyciu zasobów państwowych – Zwolnienie podatkowe przewidziane przez uregulowanie krajowe – Włączenie

(art. 107 ust. 1 TFUE)

6.        Pomoc przyznawana przez państwa – Wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi – Naruszenie konkurencji – Kryteria oceny – Pomoc o niewielkim znaczeniu

(art. 107 ust. 1 TFUE; rozporządzenie Komisji nr 1998/2006, art. 2)

7.        Pomoc przyznawana przez państwa – Pomoc nowa i pomoc istniejąca – Pojęcie

(art. 108 ust. 1, 3 TFUE)

8.        Pomoc przyznawana przez państwa – Pojęcie – Przyznanie przez władze publiczne zwolnienia podatkowego niektórym przedsiębiorstwom – Zwolnienie z podatku od konstrukcji, instalacji i robót budowlanych na rzecz nieruchomości Kościoła katolickiego – Włączenie – Przesłanki

(art. 107 ust. 1 TFUE)

1.      Zobacz tekst orzeczenia.

(zob. pkt 41–50, 55–58)

2.      Zobacz tekst orzeczenia.

(zob. pkt 51)

3.      Zobacz tekst orzeczenia.

(zob. pkt 52–54, 59–62)

4.      Zobacz tekst orzeczenia.

(zob. pkt 65–68)

5.      Zobacz tekst orzeczenia.

(zob. pkt 74–77)

6.      Zobacz tekst orzeczenia.

(zob. pkt 78–84)

7.      Zobacz tekst orzeczenia.

(zob. pkt 86–89)

8.      Zwolnienie podatkowe takie jak to będące przedmiotem sporu w postępowaniu głównym, z którego to zwolnienia korzysta kongregacja należąca do Kościoła katolickiego w odniesieniu do robót wykonanych w budynku przeznaczonym do prowadzenia działalności niemającej ściśle religijnego celu, może być objęte zakazem wyrażonym w art. 107 ust. 1 TFUE, jeżeli działalność ta ma charakter gospodarczy oraz w zakresie, w jakim ma ona taki charakter, czego sprawdzenie należy do sądu odsyłającego.

(zob. sentencja)