Language of document : ECLI:EU:F:2011:21

KENDELSE AFSAGT AF FORMANDEN

FOR PERSONALERETTTENS ANDEN AFDELING

11. marts 2011

Sag F-24/10

Loukas Kaskarelis

mod

Europa-Kommissionen

»Mindelig bilæggelse på Personalerettens initiativ – slettelse«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 270 TEUF, som finder anvendelse på Euratom-traktaten i henhold til denne traktats artikel 106a, hvorunder Loukas Kaskarelis i det væsentlige har nedlagt påstand om annullation af Europa-Kommissionens afgørelse om at meddele ham afslag på tildeling af udlandstillæg og bosættelsespenge samt godtgørelse af rejseudgifter ved tiltrædelsen af tjenesten.

Udfald: Sag F-24/10, Kaskarelis mod Kommissionen, slettes af Personalerettens register. Kommissionen udbetaler bosættelsespenge til sagsøgeren. Personaleretten tager til efterretning, at Kommissionen med forbehold for fremlæggelsen af de beviser, der normalt kræves med henblik herpå, udbetaler dagpenge til sagsøgeren og godtgør hans rejseudgifter i forbindelse med tiltrædelsen af tjenesten samt hans flytteudgifter. Personaleretten tager til efterretning, at parterne anerkender, at hverken dette forlig eller de af parterne indtagne holdninger under den administrative procedure eller under sagens behandling for Personaleretten eller i forbindelse med opfyldelsen af nærværende forlig vil kunne foregribe en eventuel fremtidig afgørelse vedrørende sagsøgerens udlandstillæg, hvis sidstnævnte skulle blive udnævnt til tjenestemand. Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler to tredjedele af sagsøgerens omkostninger. Sagsøgeren bærer en tredjedel af sine egne omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – søgsmål – mindelig bilæggelse af tvisten ved Personaleretten – slettelse af registeret

(Personalerettens procesreglement, art. 69)