Language of document : ECLI:EU:F:2011:21

UZNESENIE PREDSEDU DRUHEJ KOMORY SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

z 11. marca 2011

Vec F‑24/10

Loukas Kaskarelis

proti

Európskej komisii

„Urovnanie sporu zmierom na podnet Súdu pre verejnú službu – Výmaz“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou L. Kaskarelis v podstate navrhuje zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým sa mu odmieta priznať príspevok na expatriáciu a príspevok na usídlenie, ako aj náhradu cestovných výdavkov pri nástupe do služby

Rozhodnutie: Vec F‑24/10, Kaskarelis/Komisia, sa vymaže z registra Súdu pre verejnú službu. Komisia je povinná vyplatiť žalobcovi príspevok na usídlenie. S výhradou predloženia obvykle požadovaných dôkazov zaplatí Komisia žalobcovi denné diéty a nahradí mu cestovné výdavky spojené s nástupom do služby, ako aj náklady na sťahovanie. Účastníci konania uznávajú, že toto urovnanie sporu zmierom ani stanoviská prijaté účastníkmi konania pred začatím súdneho konania, počas neho alebo pri výkone tohto urovnania sporu zmierom nemôžu prejudikovať prípadné budúce rozhodnutie o príspevku na expatriáciu žalobcu, pokiaľ by mal byť vymenovaný za úradníka. Komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť dve tretiny trov konania, ktoré vznikli žalobcovi. Žalobca znáša tretinu svojich vlastných trov konania.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Urovnanie sporu zmierom na Súde pre verejnú službu – Výmaz z registra

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 69)